TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254978-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material para angioplastia

2018/S 112-254978

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166410)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
PL911
ul. Grenadierów 51/59
Warszawa
04-073
Polonia
Persona de contacto: Marek Kosiński
Teléfono: +48 225152768
Correo electrónico: mkosinski@grochowski.waw.pl
Fax: +48 225152789
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.grochowski.waw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki

Número de referencia: ZP/16/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111730
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki szczegółowo opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom PN i UE i być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211). Asortyment dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu w postaci pełnych opakowań i realizacji dostaw opakowań nienaruszonych. Szczegółowy zakres asortymentowy i ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Termin płatności wynosił będzie 60 dni licząc od daty dostawy prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż faktura nie może być dostarczona przed odbiorem asortymentu, którego dotyczy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166410

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (dla poszczególnych części zamówienia): (...) 16) Dla część 16 zamówienia: 10.000,00 PLN; (...) 18) Dla część 18 zamówienia: 27.000,00 PLN; (...)

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.6.2018 r. do godziny 12:00. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 25.6.2018 r. do godziny 12:00; (...)

Léase:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (dla poszczególnych części zamówienia): (...) 16) Dla część 16 zamówienia: 8 000,00 PLN; (...) 18) Dla część 18 zamówienia: 29 000,00 PLN; (...)

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 28.6.2018 r. do godziny 12:00. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.6.2018 r. do godziny 12:00; (...)

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: