TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255059-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Material y útiles de formación

2018/S 112-255059

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
811 04
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Oto Léka
Teléfono: +421 269253158
Correo electrónico: oto.leka@cvtisr.sk
Código NUTS: SK010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://cvtisr.sk

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397768
Šrobárova 2
Košice
041 80
Eslovaquia
Correo electrónico: rektor@upjs.sk
Código NUTS: SK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.upjs.sk/

I.1)Nombre y direcciones
Technická univerzita v Košiciach
00397610
Letná 9
Košice
042 00
Eslovaquia
Correo electrónico: kancelar@tuke.sk
Código NUTS: SK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.tuke.sk/wps/portal

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
Trieda A. Hlinku 1
Nitra
949 74
Eslovaquia
Correo electrónico: ukf@ukf.sk
Código NUTS: SK023

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ukf.sk/

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
Národná 12
Banská Bystrica
974 01
Eslovaquia
Correo electrónico: rektorat@umb.sk
Código NUTS: SK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.umb.sk/

I.1)Nombre y direcciones
Žilinská univerzita v Žiline
00397563
Univerzitná 8215/1
Žilina
010 26
Eslovaquia
Correo electrónico: rektorat@uniza.sk
Código NUTS: SK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.uniza.sk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/o-cvti-sr/verejne-obstaravanie.html?page_id=573
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

Número de referencia: OL2/2018
II.1.2)Código CPV principal
39162200
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - jedná sa o kúpu tovaru tovaru vrátane dopravy a montáže na mieste (Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam, vybavenie laboratórií technickými zariadeniami, laboratórny nábytok a didaktická technika s pomôckami).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 791 726.83 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam

Lote nº: 1.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK03
Código NUTS: SK04
Código NUTS: SK02
II.2.4)Descripción del contrato:

Jedná sa o kúpu tovaru:

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam.

Časť I. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam.

Podrobný opis predmetu zákazky a kalkulácia ceny je v súbore: Príloha č. 1 ZVPaDP cast I. Ocenenie predmetu zakazky.xlsx, ktorý je prílohou súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 617 960.31 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 31/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: ITMS2014+: 312011F057
II.2.14)Información adicional

Podľa rozpočtu projektu môže verejný obstarávateľ financovať zákazku maximálne do výšky:

Maximálna hodnota zákazky z rozpočtu projektu je: 3 201 809,81 EUR s DPH.

Pre Časť I. 738 464,47 EUR s DPH.

Ak cenová ponuka prekročí Maximálnu hodnotu zákazky z rozpočtu projektu za jednotlivé časti, v takom prípade nebude uzatvorená rámcová dohoda na predmetnú časť.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Učebné pomôcky a zariadenia, spotrebný materiál a softvér k učebným pomôckam a zariadeniam

Lote nº: 2.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162200
39162110
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK02
Código NUTS: SK03
Código NUTS: SK04
II.2.4)Descripción del contrato:

Jedná sa o kúpu tovaru:

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - Učebné pomôcky a zariadenia, spotrebný materiál a softvér k učebným pomôckam a zariadeniam.

Časť II. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Učebné pomôcky a zariadenia, spotrebný materiál a softvér k učebným pomôckam a zariadeniam.

Podrobný opis predmetu zákazky a kalkulácia ceny je v súbore: Príloha č. 2 ZVPaDP cast II. Ocenenie predmetu zakazky.xlsx, ktorý je prílohou súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 067 342.95 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 31/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: ITMS2014+: 312011F057
II.2.14)Información adicional

Podľa rozpočtu projektu môže verejný obstarávateľ financovať zákazku maximálne do výšky:

Maximálna hodnota zákazky z rozpočtu projektu je: 3 201 809,81 EUR s DPH.

Pre Časť II. 2 335 637,53 EUR s DPH.

Ak cenová ponuka prekročí Maximálnu hodnotu zákazky z rozpočtu projektu za jednotlivé časti, v takom prípade nebude uzatvorená rámcová dohoda na predmetnú časť.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Laboratórny nábytok

Lote nº: 3.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39180000
60000000
51430000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK02
Código NUTS: SK03
Código NUTS: SK04
II.2.4)Descripción del contrato:

Jedná sa o kúpu tovaru:

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - Laboratórny nábytok.

Časť III. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Laboratórny nábytok.

Podrobný opis predmetu zákazky a kalkulácia ceny je v súbore: Príloha č. 3 ZVPaDP cast III. Ocenenie predmetu zakazky.xlsx, ktorý je prílohou súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 106 423.57 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 31/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: ITMS2014+: 312011F057
II.2.14)Información adicional

Podľa rozpočtu projektu môže verejný obstarávateľ financovať zákazku maximálne do výšky:

Maximálna hodnota zákazky z rozpočtu projektu je: 3 201 809,81 EUR s DPH.

Pre Časť III. 127 707,81EUR s DPH.

Ak cenová ponuka prekročí Maximálnu hodnotu zákazky z rozpočtu projektu za jednotlivé časti, v takom prípade nebude uzatvorená rámcová dohoda na predmetnú časť.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. V takomto prípade sa postupuje podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorý predkladá ponuky do viacerých častí, predloží svoje ponuky v 1 obale pričom na vrchu obalu bude napísané do ktorých častí predkladá ponuku s označením v zmysle bodu 16.2 súťažných podkladov. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia postačuje predložiť iba raz.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. V takomto prípade sa postupuje podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre časť I. predmetu zákazky: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že za obdobie posledných 3 rokov pred vyhlásením verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie nie je v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke/bankám a v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk nemá vedený účet/vedené účty ani záväzky. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo oprávnenou osobou uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch (v takomto prípade záujemca/uchádzač predloží aj originál alebo osvedčenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho finančného a ekonomického postavenia schopný riadne plniť predmet zákazky, najmä preverenie jeho finančnej a ekonomickej stability a je tak vytvorený predpoklad jeho schopnosti bezproblémovo plniť zákazku požadovaného rozsahu. Podmienky účasti sú primerané vo vzťahu k predmetu zákazky a k predpokladanej hodnote zákazky.

Uchádzač, ktorý predkladá ponuky do viacerých častí, predloží svoje ponuky v 1 obale pričom na vrchu obalu bude napísané, do ktorých častí predkladá ponuku s označením v zmysle bodu 16.2 súťažných podkladov. Doklady na preukázanie osobného a tiež ekonomického a finančného postavenia postačuje predložiť iba raz.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. V takomto prípade sa postupuje podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Dodávky tovaru v cudzej mene sa prepočítajú na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz ECB v deň odoslania Oznámenia na uverejnenie do Vestníka úradu.

Časť I. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam.

Uchádzač preukáže podmienky technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti k dodaniu predmetu zákazky predložením dokladov:

a) podľa § 34 ods. 1 písm. a)

Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO 343/2015 Z.z.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre časť I. predmetu zákazky: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru, ktorých predmetom bol:

Zoznam dodávok tovaru musí uchádzač preukázať zrealizované zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania:

— zákazky na dodávku techniky rovnaké obdobné k predmetu zákazky ako je časť I. predmetu zákazky vo výške min. 500 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; preukazuje sa kumulatívne za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky vykonával (rozsah dodávky a jeho obsah) a hodnotu tejto časti v EUR bez DPH.

Ak ide o inú osobu ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač má z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti skúsenosti a je schopný riadne plniť predmetnú dodávku vzhľadom na jej rozsah a v požadovanej kvalite. Podmienky účasti sú primerané vo vzťahu k predmetu zákazky a k predpokladanej hodnote zákazky.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie pokiaľ nie je určené inak.

Časť II. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Učebné pomôcky a zariadenia, spotrebný materiál a softvér k učebným pomôckam a zariadeniam.

Uchádzač preukáže podmienky technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti k dodaniu predmetu zákazky predložením dokladov:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a).

— zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO 343/2015 Z.z..

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Pre časť II. predmetu zákazky: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru, ktorých predmetom bola:

— dodávka, resp. dodávky tovaru rovnakého alebo typovo obdobného charakteru ako je časť II. predmetu zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 800 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; preukazuje sa kumulatívne za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky vykonával (rozsah dodávky a jeho obsah) a hodnotu tejto časti v EUR bez DPH.

Ak ide o inú osobu ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač má z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti skúsenosti a je schopný riadne plniť predmetnú dodávku vzhľadom na jej rozsah a v požadovanej kvalite. Podmienky účasti sú primerané vo vzťahu k predmetu zákazky a k predpokladanej hodnote zákazky.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie pokiaľ nie je určené inak.

Časť III. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Laboratórny nábytok.

Uchádzač preukáže podmienky technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti k dodaniu predmetu zákazky predložením dokladov:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a).

— zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO 343/2015 Z.z..

Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre časť III. predmetu zákazky: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru, ktorých predmetom bola:

— dodávka, resp. dodávky tovaru rovnakého alebo typovo obdobného charakteru ako je časť III. predmetu zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 60 000,00 EUR bez DPH.

Alebo ekvivalent v inej mene s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; preukazuje sa kumulatívne za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky vykonával (rozsah dodávky a jeho obsah) a hodnotu tejto časti v EUR bez DPH.

Ak ide o inú osobu ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač má z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti skúsenosti a je schopný riadne plniť predmetnú dodávku vzhľadom na jej rozsah a v požadovanej kvalite. Podmienky účasti sú primerané vo vzťahu k predmetu zákazky a k predpokladanej hodnote zákazky.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie pokiaľ nie je určené inak.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Otváranie ponúk vykoná komisia dňa 19.7.2018 o 12.00 hod. v budove CVTI SR na adrese uvedenej v bode I. 1., miestnosť č. 316, tretie nadzemné podlažie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk pre ktorúkoľvek časť predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1) Dňa 1.2.2017 nahradil Register partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) doterajší Register konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV). Správcom a prevádzkovateľom RPVS je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Archív RKUV obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod hospodárskych subjektov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 31.1.2017. Všetky subjekty zapísané v tomto registri sú považované za subjekty zapísané do RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o RPVS). Partner verejného sektora je najneskôr do 31.7.2017 povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis za účelom zosúladenia zapísaných údajov. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra podľa zákona o RPVS. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.justice.gov.sk v časti registre - register partnerov verejného sektora. Všetky otázky k registru partnerov verejného sektora je potrebné posielať na emailovú adresu RPVS.sk@justice.sk.

2) Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe na základe ich žiadosti.

3) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prednostne elektronicky a písomne formou doporučených poštových zásielok.

4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V aktuálnom prípade predloží formulár JED aj za každého člena skupiny dodávateľov a subdodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý so subdodávateľov spĺňal podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; mal oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

7) Zákazka je zadávaná podľa § 66 ods.7 ZVO Uchádzač nerozdeľuje dokumenty do samostatnej časti ponuky označenej ako Ostatné a samostatnej časti ponuky označenej ako Kritériá, ale predkladá všetky všetky dokumenty na konkrétnu časť zákazky (na ktorú sa rozhodne predložiť ponuku spoločne v 1 obale)

8) Vyhodnotenie ponúk podľa § 53 zákona sa v súlade s § 66 ods. 7 zákona uskutoční pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 a § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

9) Ponuky možno predložiť na 1 časť, niekoľko častí alebo všetky časti.

10) Predpokladaná hodnota zákazky bola určená z predložených cenových ponúk, ktoré boli vyššie ako rozpočet projektu.

Podľa rozpočtu projektu môže verejný obstarávateľ financovať zákazku maximálne do výšky:

Maximálna hodnota zákazky z rozpočtu projektu je: 3 201 809,81 EUR s DPH.

Časť 1 738 464,47 EUR s DPH.

Časť 2 2 335 637,53 EUR s DPH.

Časť 3 127 707,81 EUR s DPH.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018