TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255101-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Trnava: Trabajos de mantenimiento de carreteras

2018/S 112-255101

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mesto Trnava
00313114
Trhová 3
Trnava
917 71
Eslovaquia
Persona de contacto: Daniel Mikuščák
Teléfono: +421 918600969
Correo electrónico: mikuscak@visions.cc
Código NUTS: SK021

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.trnava.sk

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Visions Consulting, s.r.o.
45394920
Štefánikova 23
Trnava
917 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Daniel Mikuščák
Teléfono: +421 918600969
Correo electrónico: mikuscak@visions.cc
Código NUTS: SK021

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.trnava.sk

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oprava a údržba MK v Trnave

II.1.2)Código CPV principal
45233141
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby a opravy komunikácií v kompetencií mesta Trnava. Jednotlivé zadania budú riešené prostredníctvom objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Kvantitatívne odhady a kvalitatívne požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 106 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233253
45233221
34992200
45233290
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK021
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií mesta Trnava ako správcu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rámcové množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch a sú orientačné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo čerpať jednotlivé služby podľa aktuálnej potreby.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 106 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

(1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

(2) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

(3) Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

(4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(5) Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné vykoná komisia na adrese: Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

Otváranie ponúk označených ako Kritéria sa uskutoční ako verejné. Otváranie ponúk označených ako Kritéria uskutoční verejný obstarávateľ v mieste a čase oznámenom uchádzačom v zmysle §52 ods. 3 ZVO.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní častí ponúk Kritériá sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

(1) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

(2) Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej zmluvy.

(3) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.

(4) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(5) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

(6) Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.

(7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018