Servicios - 255260-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Rønne: Redes

2018/S 112-255260

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Bornholms Regionskommune
26696348
Ullasvej 23
Rønne
3700
Dinamarca
Persona de contacto: Anette Edvardsen
Correo electrónico: anette.edvardsen@brk.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/73774609.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.brk.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/73774609.aspx
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dinamarca
Correo electrónico: support.dk@mercell.com
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/73774609.aspx

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/73774609.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bornholms Regionskommune udbyder Drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde

Número de referencia: 83.27.00G01-0002
II.1.2)Código CPV principal
32400000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet vedrører Drifts IT-kabling/installationsarbejde i Bornholms Regionskommune og dennes virksomheder samt el- og it installationer, som ordregiver er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32200000
32410000
32420000
32500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK014
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bornholms Regionskommunes virksomheder samt Folkemødet i Allinge.

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet omfatter levering af drifts IT-kabling som PDS- og fiberkabling i kommunens bygninger, edb-strøm til kommunens it-udstyr, ADK, samt etablering og vedligeholdelse af tekniske installationer i serverrum og krydsfelter. Herunder AIA, ABA, klimaanlæg, nødstrømsanlæg (dieselgenerator og UPS-anlæg), brandslukning og edb-elinstallation til Bornholms Regionskommune.

Regionskommunen har centre fordelt geografisk på øen, der tilsam­men anvender ca. 4 000 IT-arbejdspladser. Regionskommunen anvender en central serverstruktur, hvilket vil sige, at stort set samtlige servere er samlet i 2 datacentre på Landemærket 26 i Rønne og Plejecenter Aabo i Aakirkeby.

Anlægsopgaver hvortil der af Bornholms Regionskommune er tilknyttet en ekstern rådgiver, derpå vegne af BRK projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 30 %
Precio - Ponderación: 70 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Option på forlængelse med 1 år.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Bornholms Regionskommune.

Møllevænget 1.

3730 Nexø

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Mette Rasch Pedersen og Anette Edvardsen åbner samtidig tilbuddene. Tjekliste gennemgås for konditionsmæssighed af tilbud.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018