Servicios - 255330-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Samokov: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo

2018/S 112-255330

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Iskar“ kam Yugozapadno darzhavno predpriyatie DP Blagoevgrad
2016275060386
p.k. 52, mestnost Avala, kray yaz. Iskar (mezhdu gr. Samokov i gr. Ihtiman)
Samokov
2000
Bulgaria
Persona de contacto: Reneta Kenanova
Teléfono: +359 876119666
Correo electrónico: i_ranch@abv.bg
Fax: +000 00000000
Código NUTS: BG412

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uzdp.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.dls-iskar.com/bg/orders_new/order/4/Открити-процедури.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: държавно предприятие — териториално поделение
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ловно и горско стопанство

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС за срок от 24 м. по обособени позиции“.

II.1.2)Código CPV principal
50100000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, сервизно обслужване в пълен обем, ремонти, диагностика, тенекеджийско - бояджийски дейности. Обект на техническо обслужване са моторните превозни средства описани в Техническа спецификация.

Доставените, резервни части, материали и консумативи трябва да са оригинални или еквивалентни за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и с гаранция не по малка от тази на производителя.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 25 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Искър“.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сервиз на изпълнителя на територията на Община Самоков или Столична община.

II.2.4)Descripción del contrato:

Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, сервизно обслужване в пълен обем, ремонти, диагностика, тенекеджийско- бояджийски дейности. Обект на техническо обслужване са моторните превозни средства описани в Техническа спецификация — неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Цена / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Обща стойност на основните резервни части / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Процент отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 20000
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Искър“.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Търговски обект на изпълнителя на територията на Столична община и Община Самоков.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставените, резервни части, материали и консумативи трябва да са оригинални или еквивалентни за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и с гаранция не по малка от тази на производителя. Срок на доставка — не повече от 3 работни дни, считано от датата на писмената заявка за доставка от Възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Обща стойност на основните резервни части / Ponderación: 75
Criterio de calidad - Nombre: Процент отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка на резервни части и консумативи / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 5000
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на автобус, профилактика, диагностика и ремонт на автобус, стопанисван от ТП „ДЛС Искър“.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50113000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сервиз на изпълнителя на територията на Община Самоков или Столична община.

II.2.4)Descripción del contrato:

Техническо обслужване на автобус — обхваща извършването на всички дейности, осигуряващи безопасно и надеждно ползване, съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и разпоредбите на компетентните органи.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Цена за един сервизен час / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Обща стойност на основните резервни части. / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Процент отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 5000
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 047-103247
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ПО-03-2
Lote nº: 1
Denominación:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Искър“.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Карио“ ООД
200507646
ул. „Банско шосе“ № 13 А
гр. Сливен
8800
Bulgaria
Teléfono: +359 44622324
Correo electrónico: i.ignatova@cario.bg
Fax: +359 44622324
Código NUTS: BG342
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 20 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 20 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ПО-03-1
Lote nº: 2
Denominación:

„Доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Искър“.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„М и К Монт—Авто“ ЕООД
111589451
ул. „Баба Тонка“ № 31, ет. 1, ап. 2
Монтана
3400
Bulgaria
Teléfono: +359 898740024
Correo electrónico: montavto1@abv.bg
Fax: +000 000000
Código NUTS: BG312
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 5 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на автобус, профилактика, диагностика и ремонт на автобус, стопанисван от ТП „ДЛС Искър“.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018