TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255548-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de formación profesional

2018/S 112-255548

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polonia
Persona de contacto: Mariusz Chudek
Teléfono: +48 918127981
Correo electrónico: m.chudek@ohp.pl
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ohp.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.ckiw-dobieszkow.samorzady.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnie...

Número de referencia: CKiW.ZZ.270.15.2018
II.1.2)Código CPV principal
80530000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną będzie zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.

— zamówienie będzie realizowane z podziałem na 5 części wg. zawodu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WZUS str. 12-13),

— wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części. Prowadzący postępowanie nie wprowadza ograniczeń dotyczących maksymalnej ilości części,

— prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

— przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

— Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług,

— wadi.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 392 557.93 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kurs kosmetyczny (średnio około 150 h/osoba)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź/Zgierz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Tematyka: nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: materiałów, narzędzi i maszyn stosowanych, używanych w kosmetologii; organizacji stanowiska pracy; wykonywania manicure, pedicure (różne rodzaje); rozpoznawania cer; doboru preparatów do danego typu cery; doboru maski kosmetycznej do potrzeb klienta; wykonywania peelingów: enzymatyczny, mechaniczny, kawitacyjny; wykonywania mikrodermabrazji; wykonywania zabiegu z ultradźwiękami; pracowania głowicą ciepło-zimno; wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu; robienia depilacji ciepłym woskiem; wykonywania masażu bańką chińską; mezoterapii mikroigłowej; pracy maszyny vacum.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: doświdczenie / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Información adicional

Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KG OHP.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Operator koparko-ładowarki (średnio około 150 h/osoba)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź/Zgierz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Kurs ma na celu przygotowywać uczestnika do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki.

Proponowany program kursu:

Użytkowanie eksploatacyjne,

Dokumentacja techniczna,

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Podstawy elektrotechniki,

Silniki spalinowe,

Elementy hydrauliki,

Budowa koparko-ładowarek,

Technologia robót,

Zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.3.2017 r. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium społeczne - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: doświdczenie / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Información adicional

Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KG OHP.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tatuażysta (średnio około 150 h/osoba)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź/Zgierz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Tematyka: nabycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu m. in.: BHP w studiu tatuażu; wymogów Sanepidu; organizacji stanowiska pracy; środków zabezpieczenia i sterylizacji; wymaganych dokumentów do zabiegu; podstawy kosmetyki w tym: podstawy anatomii, obszary zabiegowe, problemy ze skórą; przygotowanie wzoru w tym: teoria rysunku, rysunek a tatuaż, projektowanie tatuaży, odbijanie wzorów, metody pracy z odbitym wzorem; dane techniczne i sprzętowe w tym: maszynki, igły, rury, zasilanie; podstawy tatuowania w tym: sposoby doboru tatuażu do miejsca na ciele klienta, charakterystyka, rodzaje i działanie tatuaży, przeciwwskazanie do zabiegu, przygotowanie klienta do zabiegu, możliwe powikłania po zabiegu, zalecenia przed i po zabiegu: praktyka – tatuowanie na żywym modelu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: doświdczenie / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Información adicional

Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KG OHP.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Magazynier z obsługą wózka widłowego (średnio około 150 h/osoba)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź/Zgierz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cel kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera wraz ze zdobyciem uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.3.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kurs powinien zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: doświdczenie / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Información adicional

Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KG OHP.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pracownik obsługi biurowej (średnio około 150 h/osoba)

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź/Zgierz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cel kursu przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego, łącznie z obsługą komputera, sprzętu biurowego oraz kas fiskalnych.

Proponowany program kursu:

Zadania sekretariatu, podstawy działania biura,

Organizacja stanowiska pracy,

Główne zasady etykiety w relacjach służbowych,

Obsługa urządzeń biurowych, komputera, kasy fiskalnej,

Obsługa podstawowych programów min. Windows, MS Excel, MS Word, internet, poczta elektroniczna,

Korespondencja biurowa, zasady redagowania pism, klasyfikacja dokumentów, system przechowywania akt,

Instrukcja kancelaryjna.

Po ukończeniu kursu uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.3.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: doświdczenie / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Información adicional

Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KG OHP.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: CKiW.ZZ.270.15.2018
Lote nº: 1, 3
Denominación:

Kurs kosmetyczny oraz kurs tatuażysty

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Edukacyjna Szansa Aziro
Olsztyn
10-149
Polonia
Código NUTS: PL62
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 392 557.93 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: CKiW.ZZ.270.15.2018
Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Budus s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów
Łódź
92-318
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 392 557.93 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 700.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: CKiW.ZZ.270.15.2018
Lote nº: 4,5
Denominación:

Magazynier z obsługą wózka widłowego oraz pracownik obsługi biurowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
Os. Słoneczne 14
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polonia
Código NUTS: PL72
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 392 557.93 PLN
Valor total del contrato/lote: 7 821.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018