Servicios - 255582-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Krotoszyn: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 112-255582

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
Krotoszyn
63-700
Polonia
Persona de contacto: Hanna Liberska
Teléfono: +48 627254256
Correo electrónico: przetargi@starostwo.krotoszyn.pl
Fax: +48 627253423
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat-krotoszyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego, z podziałem na 2 zadania:

Número de referencia: Or. 272.6.2018
II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego z podziałem na zadania:

.1. Zadanie 1 E-usługi dla Mieszkańców Powiatu oraz wdrożenie systemu EOD i BIP.

Zakres polega na:

— przygotowaniu i wdrożeniu e-usług (wykorzystujących ePuap, BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

— integracja z ePuap i BIP,

— dostawa sprzętu komputerowego,

— szkolenia.

2. Zadanie 2 System wspomagający pracę Rady Powiatu i udostępniający informacje dla mieszkańców.

System wiąże się z obsługą i integracją wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady. Szkolenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 305 474.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1 E-usługi dla Mieszkańców Powiatui oraz wdrożenie systemu EOD i BIP

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000
30200000
48820000
80500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Krotoszyński - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie 1 E-usługi dla Mieszkańców Powiatu oraz wdrożenie systemu EOD i BIP.

Zakres polega na:

— przygotowaniu i wdrożeniu e-usług (wykorzystujących ePuap, BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

— integracja z ePuap i BIP,

— dostawa sprzętu komputerowego (serwer, macierz dyskowa),

— szkolenia.

Kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

— opracowanie, dostawę, instalację i konfigurację Systemu,

— testowanie i uruchomienie Systemu,

— przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów stanowiących przedmiot zamówienia,

— udzielenie gwarancji na system,

— zapewnienie usług aktualizacji, wsparcia, serwisowania,

— migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiajacego baz danych, jeśli będzie konieczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Información adicional

Cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert- Kryterium oceny ofert stanowiły: Cena 60 %, platforma bazodanowa 30 %, termin płatności faktur 10 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2 System wspomagający pracę Rady Powiatu i udostępniajacy informacje dla mieszkańców.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000
80500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Krotoszyński - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie 2 System wspomagający pracę Rady Powiatu i udostępniający informacje dla mieszkańców.

System wiąże się z obsługą i integracją wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady.

Kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

— udostępnieniu w sieci Internet systemu (aplikacji) zlokalizowanego na serwerze Wykonawcy wraz z administrowaniem tym systemem,

— Przeprowadzenie szkoleń z zakresu działania programu dla radnych i pracowników Biura Rady.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Información adicional

Cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert- Kryterium oceny ofert stanowiły: Cena 60 %,, termin płatności faktur 40 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 046-101261
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Or. 272.6.2018
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie 2 System wspomagający pracę Rady Powiatu i udostepniający informacje dla mieszkańców

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MW CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Kowalewicka 12
Poznań
60-002
Polonia
Código NUTS: PL415
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 24 774.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 22 888.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zadanie 1 zostało unieważnione.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)..

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018