TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255727-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Formularios

2018/S 112-255727

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 103-235536)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
000695317
pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Shenay Eminova
Teléfono: +359 29301-350
Correo electrónico: seminova@mh.government.bg
Fax: +359 29301-451
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mh.government.bg.

Dirección del perfil de comprador: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/otpechatvane-na-specialni-recepturni-blanki-za2018/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти

II.1.2)Código CPV principal
22820000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва осъществяване на отпечатването на съответния брой специални бланки и формуляри, посочени в приложение № 1 към документацията, и доставката им на адресите на съответните РЗИ, посочени в приложение № 2 към документацията:

— специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (в жълт и зелен цвят),

— специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Съгласно заявените количества от РЗИ за 2018 г. е необходимо да бъдат отпечатани:

— 54 310 бр. кочани специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от които 1 110 бр. кочани специални рецептурни бланки с жълт цвят и 53 200 бр. кочани специални рецептурни бланки със зелен цвят,

— 2 030 бр. кочани специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-235536

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 05/07/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 09/07/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 06/07/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

С одобряване на настоящото обявление за изменение и с решението, с което обявлението е одобрено, неразделна част от документацията за участие стават приложение № 1 и 2. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до приложение № 1 и 2 от документацията за участие от датата на публикуване на обявлението за изменение в „Официален вестник“ на Европейския съюз на следния електронен адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/otpechatvane-na-specialni-recepturni-blanki-za2018/