Obras - 255811-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Trabajos de construcción

2018/S 112-255811

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
26-600
Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Gauze
Teléfono: +48 483831602
Correo electrónico: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fax: +48 483831601
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wodociagi.radom.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrakt nr 2 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy „Śródmieście”.

Número de referencia: DZ/24/2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy „Śródmieście”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę:

1. kanalizacji sanitarnej z rur PP, PE o średnicach 160-200 mm i długości 2,0 km.

2. kanalizacji deszczowej z rur PP, PE, PVC o średnicach 160-400 mm i długości 1,5 km.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicy: Podwalnej i Bóżnicznej.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie realizowana w Radomiu w ulicy: Przyborowskiego, Krakowskiej, odcinek przy “Bramie Krakowskiej” (od ul. Wałowej do ul. Żytniej), Kijewskiej i Młodzianowskiej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 5 730 548.00 PLN / Oferta más elevada: 14 391 000.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000
45111200
45111300
45231300
45232440
45232130
44130000
45232000
45232452
45233140
45233142
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wybrane ulice i rejony miasta Radomia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy „Śródmieście”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę:

1. kanalizacji sanitarnej z rur PP, PE o średnicach 160-200 mm i długości 2,0 km.

2. kanalizacji deszczowej z rur PP, PE, PVC o średnicach 160-400 mm i długości 1,5 km.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicy: Podwalnej i Bóżnicznej.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie realizowana w Radomiu w ulicy: Przyborowskiego, Krakowskiej, odcinek przy “Bramie Krakowskiej” (od ul. Wałowej do ul. Żytniej), Kijewskiej i Młodzianowskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres udzielonej rękojmi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POIS.02.03.00-00-0073/17
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 024-051730
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Kontrakt nr 2 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy „Śródmieście”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Inżynieria Rzeszów S.A.
Podkarpacka 59a
Rzeszów
35-082
Polonia
Código NUTS: PL823
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 201 077.51 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 730 548.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Uzupełnienie informacji z pkt. III.1.3.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych wart. 180-198 u.p.z.p.

b) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g u.p.z.p.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 u.p.z.p.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018