TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255897-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Vehículos especiales

2018/S 112-255897

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-246851)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
00681300
Ivanská cesta
Bratislava
821 04
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Bystrík Široký
Correo electrónico: bystrik.siroky@amplio.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.olo.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO

Número de referencia: 6823
II.1.2)Código CPV principal
34114000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmlúv) na dodávku špeciálnych nákladných automobilov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK), zberných vozidiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zberné vozidlo komunálneho odpadu (ZKO)

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-246851

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.6
En lugar de:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Léase:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: