TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 256010-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Przemyśl: Equipamiento médico

2018/S 112-256010

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, Siedziba zamawiającego, A la atención de: mgr Alicja Szymańska, Przemyśl 37-700, Polonia. Teléfono: +48 166775063. Fax: +48 166775064. Correo electrónico: dzp@wszp.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 16.5.2018, 2018/S 092-209880)

Objeto:
CPV:33100000

Equipamiento médico

En lugar de: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.6.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.6.2018 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe

Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale: VI, VI.I oraz dokumenty wymienione poniżej:

1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zamówienia wg treści załącznika nr 1 i 1a do SIWZ określającego przedmiot zamówienia

3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych indywidualnie w załączniku nr 1a do SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia – wyszczególnienie dokumentów w poniższej tabeli.

L.p. Nazwa dokumentu Nr parametru z rozdz. – parametry techniczne – załącznik nr 1a do SIWZ

1. Dokument producenta aparatu potwierdzający, iż dostarczony aparat jest w pełni cyfrowy – mammograf z cyfrowym detektorem obrazu Rozdz. I, pkt. 1.2

2. Deklaracja CE dla urządzenia w wersji 3D (Tomo) Rozdz. I, pkt. 8.1

3. Certyfikat CE dla monitor/-a/-ów diagnostycz/-nego/-ych Rozdz. I, pkt. 10.8

4. Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności Rozdz. I, pkt. 12.4

5. Dokument potwierdzający zarejestrowania jako wyrób medyczny w klasie IIa oprogramowania Post-Processingu 3D Rozdz. I, pkt. 13.3, ppkt. e.38

6. Certyfikaty dla serwera RIS/PACS:

6.1. Potwierdzenie, że serwer wyprodukowany jest zgodnie z normą ISO-9001 Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.2. Potwierdzenie, że serwer wyprodukowany jest zgodnie z normą ISO-14001 Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.3. Deklaracja CE Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.4. Potwierdzenie, że serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012. Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.5. Potwierdzenie, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. s

6.6. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. s

7. Wykaz dostawców części zamiennych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia (zgodnie z art. 90 pkt 3 Ustawy o wyrobach medycznych) Rozdz. II a), pkt. 4

8. Pisemna autoryzacja producenta dla serwisu dostawcy urządzenia Rozdz. II a), pkt. 5

9. Dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyro-bów, w tym co najmniej:

9.1. Deklaracja zgodności

* Deklaracja zgodności na cały aparat, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) Rozdz. III, pkt. 1.

9.2. Certyfikat CE

* certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) Rozdz. III, pkt. 1.

9.3. Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679) Rozdz. III, pkt. 1

Uwaga – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 1a w następującej postaci: l.p. nr parametru.

Dodatkowe informacje dotyczące ust. 3 z rozdz. VI.I.

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów w/w, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 rozdz. VI.I mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę.

5) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale.

6) W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo potwierdzony odpis.

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawia-ją pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale.

VI.III. Wymagania dotyczące dokumentów:

1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XI SIWZ. Natomiast sposób przekazywania innych dokumentów niż oferta, tj. dodatkowe: wnioski, zawiadomienia, informacje – zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy – oraz zapytania dotyczące treści SIWZ mogą być kierowane faksem.

2. Dopuszcza się również przekazywanie dodatkowej korespondencji tylko od Zamawiającego do Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na jego prośbę.

3. W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić zwrotnie fakt ich otrzymania – nr faksu Zamawiającego 16 677 50 64.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający będzie w takim przypadku obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Ewentualne zapytania dotyczące treści SIWZ należy składać na piśmie przed wyznaczonym terminem składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: tylko w pokoju pracowników Działu Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 16 677 50 64 niezwłocznie potwierdzając zapytanie pismem w oryginale oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do Zamawiającego (w wersji edytowalnej np. Word) – email: dzp@wszp.pl

6. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udo-stępni je na swojej stronie internetowej.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni je na swojej stronie internetowej.

8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Wspólnot Europejskich.

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O zaistniałym fakcie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tą informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Léase: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.6.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

28.6.2018 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe

Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale: VI, VI.I oraz dokumenty wymienione poniżej:

1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zamówienia wg treści załącznika nr 1 i 1a do SIWZ określającego przedmiot zamówienia

3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub „koszulce”, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych indywidualnie w załączniku nr 1a do SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia – wyszczególnienie dokumentów w poniższej tabeli.

L.p. Nazwa dokumentu Nr parametru z rozdz. – parametry techniczne – załącznik nr 1a do SIWZ

1. Dokument producenta aparatu potwierdzający, iż dostarczony aparat jest w pełni cyfrowy – mammograf z cyfrowym detektorem obrazu Rozdz. I, pkt. 1.2

2. Deklaracja CE dla urządzenia w wersji 3D (Tomo) Rozdz. I, pkt. 8.1

3. Certyfikat CE dla monitor/-a/-ów diagnostycz/-nego/-ych Rozdz. I, pkt. 10.8

4. Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności Rozdz. I, pkt. 12.4

5. Dokument potwierdzający zarejestrowania jako wyrób medyczny w klasie IIa oprogramowania Post-Processingu 3D Rozdz. I, pkt. 13.3, ppkt. e.38

6. Certyfikaty dla serwera RIS/PACS:

6.1. Potwierdzenie, że serwer wyprodukowany jest zgodnie z normą ISO-9001 Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.2. Potwierdzenie, że serwer wyprodukowany jest zgodnie z normą ISO-14001 Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.3. Deklaracja CE Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.4. Potwierdzenie, że serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012. Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. q

6.5. Potwierdzenie, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. s

6.6. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Rozdz. I, pkt. 13.6, ppkt. s

7. Wykaz dostawców części zamiennych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia (zgodnie z art. 90 pkt 3 Ustawy o wyrobach medycznych) Rozdz. II a), pkt. 4

8. Pisemne oświadczenie wykonawcy dla serwisu dostawcy urządzenia Rozdz. II a), pkt. 5

9. Dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej:

9.1. Deklaracja zgodności

* Deklaracja zgodności na cały aparat, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) Rozdz. III, pkt. 1.

9.2. Certyfikat CE

* certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) Rozdz. III, pkt. 1.

9.3. Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz.679) Rozdz. III, pkt. 1

Uwaga – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 1a w następującej postaci: l.p. nr parametru.

Dodatkowe informacje dotyczące ust. 3 z rozdz. VI.I.

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów w/w, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 rozdz. VI.I mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę.

5) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale.

6) W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo potwierdzony odpis.

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale.

VI.III. Wymagania dotyczące dokumentów:

1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XI SIWZ. Natomiast sposób przekazywania innych dokumentów niż oferta, tj. dodatkowe: wnioski, zawiadomienia, informacje – zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy – oraz zapytania dotyczące treści SIWZ mogą być kierowane faksem.

2. Dopuszcza się również przekazywanie dodatkowej korespondencji tylko od Zamawiającego do Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na jego prośbę.

3. W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić zwrotnie fakt ich otrzymania – nr faksu Zamawiającego 16 677 50 64.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający będzie w takim przypadku obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Ewentualne zapytania dotyczące treści SIWZ należy składać na piśmie przed wyznaczonym terminem składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: tylko w pokoju pracowników Działu Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 16 677 50 64 niezwłocznie potwierdzając zapytanie pismem w oryginale oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do Zamawiającego (w wersji edytowalnej np. Word) – e-mail: dzp@wszp.pl

6. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udo-stępni je na swojej stronie internetowej.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni je na swojej stronie internetowej.

8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Wspólnot Europejskich.

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O zaistniałym fakcie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tą informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.