Suministros - 258737-2019

04/06/2019    S106

Polska-Świerzawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 106-258737

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 096-231404)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świerzawa
Adres pocztowy: pl. Wolności 60
Miejscowość: Świerzawa
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Grala
E-mail: m.grala@swierzawa.pl
Tel.: +48 757135360
Faks: +48 757135390
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swierzawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Świerzawa w ramach projektu „E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”

Numer referencyjny: INGK.271.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja);

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja);

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja);

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 096-231404

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

W ramach realizacji Zamówienia wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platformę Obsługi Klienta itp. oraz e-usługi na 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wdrożony system musi współpracować zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania – zakup i wdrożenie:

a) Platformy Obsługi Klienta (POK),

b) Portalu zgodnego z WCAG 2.0,

c) Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),

d) Systemu płatności elektronicznych,

e) Modernizacji BIP wraz z migracją danych,

f) Baz danych oraz oprogramowania koniecznych do świadczenia e-usług,

g) Brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi klienta,

h) Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

i) Integracji wykorzystywanych systemów dziedzinowych wraz z ich modernizacją i migracją danych,

j) Szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe np. automatyzację przepływu deklaracji podatkowych z platformy ePUAP, EZD do systemów podatkowych,

k) Platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzinowych,

l) Aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,

m) Platformy konsultacji społecznych,

n) Budżetu obywatelskiego,

o) E-rady,

p) Systemu informacji przestrzennego GIS z digitalizacją zbiorów w celu zasilenia systemu,

q) Systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych,

r) Systemu backupów biznesowych,

s) Modułów e-przedsiębiorca i e-tablica,

t) Aplikacji mobilnej do e-usługi dot. wywozu odpadów,

u) Sprzętu komputerowego i serwerowego (komputery stacjonarne 20 szt., laptopy 4 szt, skanery 3 szt., szafa serwerowa, serwer dziedzinowy, serwer do e-usług, klimatyzator, UPS z agregatem prądotwórczym, urządzenie UTM dla jednostek podległych, sprzęt do backupu danych),

v) Zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady (tablety 15 szt., projektor i ekran, bezprzewodowy system konferencyjny, zestaw do streamowania),

w) Szkolenia,

x) Testy bezpieczeństwa.

Na skutek realizacji niniejszej części zamówienia zostanie wdrożone 12 e-usług, w tym:

5 e-usług na poziomie 5 - Użytkownik ma możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika (formularze są częściowo uzupełnione). Usługa umożliwia dokonanie płatności przez internet oraz ma możliwość samodzielnego inicjowania kontaktu z klientem. Możliwość śledzenia stanu załatwienia sprawy.

1 e-usługa na poziomie 4 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki oraz dokonania płatności, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

4 e-usługi na poziomie 3 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

2 e-usługi na poziomie 1 - Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych informacji.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań na zasadach określonych w SIWZ.

Dodatkowo w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - dostawa 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Powinno być:

„E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”: w ramach realizacji Zamówienia wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platformę Obsługi Klienta itp. oraz e-usługi na 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wdrożony system musi współpracować zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania – zakup i wdrożenie:

a) Platformy Obsługi Klienta (POK),

b) portalu zgodnego z WCAG 2.0,

c) systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),

d) systemu płatności elektronicznych,

e) modernizacji BIP wraz z migracją danych,

f) baz danych oraz oprogramowania koniecznych do świadczenia e-usług,

g) brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi klienta,

h) punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

i) integracji wykorzystywanych systemów dziedzinowych wraz z ich modernizacją i migracją danych,

j) szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe np. automatyzację przepływu deklaracji podatkowych z platformy ePUAP, EZD do systemów podatkowych,

k) platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzinowych,

l) aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,

m) platformy konsultacji społecznych,

n) budżetu obywatelskiego,

o) E-rady,

p) systemu informacji przestrzennego GIS z digitalizacją zbiorów w celu zasilenia systemu,

q) systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych,

r) systemu backupów biznesowych,

s) modułów e-przedsiębiorca i e-tablica,

t) aplikacji mobilnej do e-usługi dot. wywozu odpadów,

u) sprzętu komputerowego i serwerowego (komputery stacjonarne 20 szt., laptopy 4 szt, skanery 3 szt., szafa serwerowa, serwer dziedzinowy, serwer do e-usług, klimatyzator, UPS z agregatem prądotwórczym, urządzenie UTM dla jednostek podległych, sprzęt do backupu danych),

v) zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady (tablety 15 szt., projektor i ekran, bezprzewodowy system konferencyjny, zestaw do streamowania),

w) szkolenia,

x) testy bezpieczeństwa.

Na skutek realizacji niniejszej części zamówienia zostanie wdrożone 12 e-usług, w tym:

5 e-usług na poziomie 5 - Użytkownik ma możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika (formularze są częściowo uzupełnione). Usługa umożliwia dokonanie płatności przez internet oraz ma możliwość samodzielnego inicjowania kontaktu z klientem. Możliwość śledzenia stanu załatwienia sprawy.

1 e-usługa na poziomie 4 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki oraz dokonania płatności, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

4 e-usługi na poziomie 3 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

2 e-usługi na poziomie 1 - Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych informacji.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy.Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań na zasadach określonych w SIWZ.

Dodatkowo w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” – dostawa 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędziszowa dostawa 1 komputera przenośnego.

Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja);

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja);

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja);

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Powinno być:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja),

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja),

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja),

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” oraz jednego komputera przenośnego w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędziszowa

VII.2)Inne dodatkowe informacje: