Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Suministros - 258830-2019

04/06/2019    S106

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne

2019/S 106-258830

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 103-249332)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Tel.: +48 618481011
Faks: +48 618484990
Adresy internetowe:
Główny adres: www.raszeja.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Numer referencyjny: SR/XV-270-17-EFK/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części/pakiety, tj.: Pakiet nr 1: Cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych. Mobilny aparat cyfrowy do zdjęć przyłóżkowych

Uwaga: opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 obejmuje również dostosowanie pomieszczeń i instalacji elektrycznej, teleinformatycznej pracowni RTG do wymogów oferowanych aparatów i obowiązujących przepisów.

Pakiet nr 2: Aparat ultrasonograficzny

Pakiet nr 3: Modernizacja systemu archiwizacji danych PACS

Uwaga: Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 udzieli zamówienia z prawem opcji. Polega to na tym, że Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie dokonać tego samego rodzaju czynności polegających na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS w przypadku, gdy Zamawiający rozszerzy pracownię radiologiczną o tomograf komputer.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 103-249332

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Uwaga: Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 5.6.2019 roku na godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do pokoju nr 361 (Zamówienia Publiczne) znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, III piętro.