Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 259278-2019

04/06/2019    S106

Chequia-Praga: Servicios de desarrollo de software

2019/S 106-259278

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
Número de identificación fiscal: 00025712
Dirección postal: Pod sídlištěm 1800/9
Localidad: Praha 8
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 182 11
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Adriana Přibylová
Correo electrónico: Adriana.Pribylova@cuzk.cz
Teléfono: +420 284041258
Fax: +420 284041204
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cuzk.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023

Número de referencia: ČÚZK-08894/2019-24
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023. Podrobnosti viz ZD

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 104 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72261000 Servicios de apoyo al software
72263000 Servicios de implementación de software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
72266000 Servicios de consultoría en software
72266000 Servicios de consultoría en software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01 Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění veřejné zakázky je především sídlo Zadavatele.

Místem plnění veřejné zakázky je i housingové centrum T-Mobile v Praze, kde je umístěna část technického zařízení Zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023. Podrobnosti viz ZD

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zpracování modelového požadavku / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita, zkušenosti a odbornost realizačního týmu Účastníka ZŘ / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Návrh vizualizace vybraných ÚÚP ve VDP / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Návrh způsobu proškolení externích editorů s novými verzemi ISÚI/RÚIAN / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 55
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 104 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3) ZZVZ vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb (tzn. jedna nebo více služeb) ve stejných kvalitativních a kvantitativních parametrech jaké Účastník ZŘ, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a s nímž Zadavatel uzavřel smlouvu na plnění VZ, uvedl ve své nabídce. Bude se jednat o služby a další činnosti, směřující k naplnění těch požadavků Zadavatele vztahující se k RÚIAN, které nelze pro celé období účinnosti RD v době vypsání veřejné zakázky stanovit přesně a které přesto bude nezbytné realizovat v době plnění RD.

Maximální rozsah a celková cena plnění požadovaného Zadavatelem na základě Vyhrazené změny závazku je ve výši 30 % z předpokládané hodnoty zakázky v Kč.Zadavatel si vyhrazuje Vyhrazenou změnu závazku nevyužít nebo ji nevyužít v plném rozsahu podle toho, zda mu budou zákony o státních rozpočtech schváleny potřebné rozpočtové prostředky pro realizaci Vyhrazené změny závazku nebo Zadavatel bude mít k dispozici potřebné rozpočtové prostředky pro realizaci Vyhrazené změny závazku.

Zadavatel uplatní Vyhrazenou změnu závazku u Dodavatele způsobem uvedeným v § 100 odst. 3) ZZVZ. Poskytování plnění na základě Vyhrazené změny závazku bude probíhat v souladu s pravidly stanovenými RD.

Jednací řízení bez uveřejnění na zadání Vyhrazené změny závazku bude zahájeno nejpozději do tří let ode dne uzavření RD. Podrobnosti viz ZD.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ způsobem podle §75 ZZVZ. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění základní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění profesní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Podrobnosti viz ZD.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2. podle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ jmenného seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k Účastníkovi zadávacího řízení

Podrobnosti viz ZD.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ad 1. Z předloženého seznamu musí jednoznačně a doložitelně vyplývat, že Účastník ZŘ v uvedeném odbobí realizoval nejméně tři referenční služby v oblasti ICT. Podrobnosti viz ZD

Ad 2. Zadavatel požaduje, aby se navrhovaný tým sestával alespoň z techniků zastávajících tyto role (jedna osoba může zastávat max. 2 role):

— Projektový manažer (minimálně 1 osoba)

— Hlavní architekt (minimálně 1 osoba)

— Hlavní analytik informačních systémů (minimálně 1 osoba)

— Specialista kybernetické bezpečnosti (minimálně 1 osoba - Pokud bude role Manažer kybernetické bezpečnosti a Architekt kybernetické bezpečnosti zastávat více jak jedna osoba, tak požadavky uvedené v ZD platí pro každou z těchto osob)

— Systémový architekt (minimálně 1 osoba)

— Databázový administrátor (minimálně 1 osoba)

— Administrátor aplikačních serverů (minimálně 1 osoba)

— Vývojoví pracovníci Oracle Database (minimálně 2 osoby)

— Vývojoví pracovníci technologie JAVA (minimálně 2 osoby)

— Vedoucí pracovník kontroly kvality (minimálně 1 osoba)

Podrobnosti viz ZD.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 12 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 10:01
Lugar:

Elektronicky

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě se otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě není veřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019