Servicios - 259278-2019

04/06/2019    S106

Česko-Praha: Vývoj programového vybavení

2019/S 106-259278

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
Národní identifikační číslo: 00025712
Poštovní adresa: Pod sídlištěm 1800/9
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 182 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Adriana Přibylová
E-mail: Adriana.Pribylova@cuzk.cz
Tel.: +420 284041258
Fax: +420 284041204
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cuzk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023

Spisové číslo: ČÚZK-08894/2019-24
II.1.2)Hlavní kód CPV
72262000 Vývoj programového vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023. Podrobnosti viz ZD

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 104 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72261000 Podpora programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72266000 Poradenství v oblasti programového vybavení
72266000 Poradenství v oblasti programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je především sídlo Zadavatele.

Místem plnění veřejné zakázky je i housingové centrum T-Mobile v Praze, kde je umístěna část technického zařízení Zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 – 2023. Podrobnosti viz ZD

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zpracování modelového požadavku / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita, zkušenosti a odbornost realizačního týmu Účastníka ZŘ / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Návrh vizualizace vybraných ÚÚP ve VDP / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Návrh způsobu proškolení externích editorů s novými verzemi ISÚI/RÚIAN / Váha: 5
Cena - Váha: 55
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 104 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3) ZZVZ vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb (tzn. jedna nebo více služeb) ve stejných kvalitativních a kvantitativních parametrech jaké Účastník ZŘ, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a s nímž Zadavatel uzavřel smlouvu na plnění VZ, uvedl ve své nabídce. Bude se jednat o služby a další činnosti, směřující k naplnění těch požadavků Zadavatele vztahující se k RÚIAN, které nelze pro celé období účinnosti RD v době vypsání veřejné zakázky stanovit přesně a které přesto bude nezbytné realizovat v době plnění RD.

Maximální rozsah a celková cena plnění požadovaného Zadavatelem na základě Vyhrazené změny závazku je ve výši 30 % z předpokládané hodnoty zakázky v Kč.Zadavatel si vyhrazuje Vyhrazenou změnu závazku nevyužít nebo ji nevyužít v plném rozsahu podle toho, zda mu budou zákony o státních rozpočtech schváleny potřebné rozpočtové prostředky pro realizaci Vyhrazené změny závazku nebo Zadavatel bude mít k dispozici potřebné rozpočtové prostředky pro realizaci Vyhrazené změny závazku.

Zadavatel uplatní Vyhrazenou změnu závazku u Dodavatele způsobem uvedeným v § 100 odst. 3) ZZVZ. Poskytování plnění na základě Vyhrazené změny závazku bude probíhat v souladu s pravidly stanovenými RD.

Jednací řízení bez uveřejnění na zadání Vyhrazené změny závazku bude zahájeno nejpozději do tří let ode dne uzavření RD. Podrobnosti viz ZD.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ způsobem podle §75 ZZVZ. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění základní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění profesní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Podrobnosti viz ZD.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1. podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2. podle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ jmenného seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k Účastníkovi zadávacího řízení

Podrobnosti viz ZD.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ad 1. Z předloženého seznamu musí jednoznačně a doložitelně vyplývat, že Účastník ZŘ v uvedeném odbobí realizoval nejméně tři referenční služby v oblasti ICT. Podrobnosti viz ZD

Ad 2. Zadavatel požaduje, aby se navrhovaný tým sestával alespoň z techniků zastávajících tyto role (jedna osoba může zastávat max. 2 role):

— Projektový manažer (minimálně 1 osoba)

— Hlavní architekt (minimálně 1 osoba)

— Hlavní analytik informačních systémů (minimálně 1 osoba)

— Specialista kybernetické bezpečnosti (minimálně 1 osoba - Pokud bude role Manažer kybernetické bezpečnosti a Architekt kybernetické bezpečnosti zastávat více jak jedna osoba, tak požadavky uvedené v ZD platí pro každou z těchto osob)

— Systémový architekt (minimálně 1 osoba)

— Databázový administrátor (minimálně 1 osoba)

— Administrátor aplikačních serverů (minimálně 1 osoba)

— Vývojoví pracovníci Oracle Database (minimálně 2 osoby)

— Vývojoví pracovníci technologie JAVA (minimálně 2 osoby)

— Vedoucí pracovník kontroly kvality (minimálně 1 osoba)

Podrobnosti viz ZD.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 10:01
Místo:

Elektronicky

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě se otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě není veřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/05/2019