Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 259737-2019

04/06/2019    S106

Polska-Lublin: Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych

2019/S 106-259737

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 080-192178)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa...

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.154.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72212516 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. aplikacje wraz z wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu,

2. e-usługi,

3. szynę ESB,

4. urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-192178

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:

Wykonawca winien wykazać:

1.wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2.dysponowanie osobą/ami:

(...)

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie organizacji placówki,

— rekrutacja,

— kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

— obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,

— rozliczanie dotacji podręcznikowych,

— obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,

— obsługa awansu zawodowego nauczycieli,

— obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,

— system internetowy,

— obsługa sekretariatu,

— dziennik,

— plan lekcji,

— kadry,

— płace,

— obsługa stołówki szkolnej i magazynu,

— e-biblioteka,

— wspomagania pracy przedszkola/bursy,

— wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,

— obsługa informacji o zasobach,

— dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

— poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

— międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,

— zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

— system obiegu spraw i dokumentów.

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Powinno być:

Wykonawca winien wykazać:

1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą,obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2. dysponowanie osobą/ami:

(...)

d) Konsultanci wdrożeniowi, tj.:

1. co najmniej 3 osoby dla obszaru uczniowskiego (sekretariat, dziennik, plan lekcji, stołówka i magazyn, biblioteka, poradnie, przedszkola i bursy),

2. co najmniej 5 osób dla obszaru obsługi samorządów (cykl budżetowy, analizy budżetowe, planowanie organizacji placówki, rekrutacja, kontrola obowiązku, JDU, dotacje podręcznikowe, dotacje dla niepublicznych, awans zawodowy, stypendia, sprawozdawczość, informacja o zasobach, dofinansowanie młodocianego pracownika, MKZP, ZFŚS, portal),

3. co najmniej 2 osoby dla obszaru kadrowo-płacowego (kadry),

4. co najmniej 2 osoby dla obszaru finansowego (płace),

5. co najmniej 2 osoby dla obszaru System obiegu dokumentów,

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarach funkcjonalnych, do których została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

(...)

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie organizacji placówki,

— rekrutacja,

— kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

— obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,

— rozliczanie dotacji podręcznikowych,

— obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,

— obsługa awansu zawodowego nauczycieli,

— obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,

— system internetowy,

— obsługa sekretariatu,

— dziennik,

— plan lekcji,

— kadry,

— płace,

— obsługa stołówki szkolnej i magazynu,

— e-biblioteka,

— wspomagania pracy przedszkola /bursy,

— wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,

— obsługa informacji o zasobach,

— dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

— poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

— międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,

— zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

— system obiegu spraw i dokumentów.

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Powinno być:

1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

(...)

d) Konsultanci wdrożeniowi, tj.:

1. co najmniej 3 osoby dla obszaru uczniowskiego (sekretariat, dziennik, plan lekcji, stołówka i magazyn, biblioteka, poradnie, przedszkola i bursy),

2. co najmniej 5 osób dla obszaru obsługi samorządów (cykl budżetowy, analizy budżetowe, planowanie organizacji placówki, rekrutacja, kontrola obowiązku, JDU, dotacje podręcznikowe, dotacje dla niepublicznych, awans zawodowy, stypendia, sprawozdawczość, informacja o zasobach, dofinansowanie młodocianego pracownika, MKZP, ZFŚS, portal),

3. co najmniej 2 osoby dla obszaru kadrowo-płacowego (kadry),

4. co najmniej 2 osoby dla obszaru finansowego (płace),

5. co najmniej 2 osoby dla obszaru System obiegu dokumentów,

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarach funkcjonalnych, do których została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: