Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Obras - 260218-2019

Mostrar versión reducida

04/06/2019    S106

Polonia-Przemyśl: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2019/S 106-260218

Anuncio de licitación

Obras

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Dirección postal: ul. Mickiewicza 34
Localidad: Przemyśl
Código postal: 37-700
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja Zamówień Publicznych
A la atención de: Aneta Sędłak, Edyta Łabinowicz
Correo electrónico: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Teléfono: +48 166732087/ +48 166732153
Fax: +48 166732707

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Nombre oficial: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Dirección postal: ul. Mickiewicza 34
Localidad: Przemyśl
Código postal: 37-700
País: Polonia
Persona de contacto: Kancelaria Jawna

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: administracja rządowa terenowa
I.3)Principal(es) actividad(es)
Orden público y seguridad
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Obras
Proyecto y ejecución
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34
Placówka Straży Granicznej w miejscowości Medyka
Placówka Straży Granicznej w miejscowości Korczowa
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”
Budowa systemu ochrony technicznej granicy ma na celu wsparcie działań Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej.
System ma zostać wybudowany na odcinku granicy państwowej o długości 31,3 km, od znaku granicznego nr 502 na terenie działania Placówki Straży Granicznej w Medyce, do rzeki Szkło w okolicy znaku granicznego nr 555 na terenie działania Placówki Straży Granicznej w Korczowej. Montaż urządzeń należy ograniczyć do lewego brzegu rzeki Szkło. W ramach realizacji zamówienia, w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu ma zostać utworzone centrum nadzoru natomiast stanowiska lokalnego nadzoru w Placówkach Straży Granicznej w Medyce i Korczowej.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót,
b. wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
c. programowanie, konfigurację i uruchomienie wykonanego systemu,
d. szkolenie pracowników Zamawiającego,
e. realizacja czynności w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
3. Wymagany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (umowy) – 5 lat. Cały system stanowiący przedmiot zamówienia, winien gwarantować pracę ciągłą przez okres nie krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji.
4. Opis przedmiotu zamówienia zostanie wskazany w Skróconym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załączniki do SIWZ, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción, 32320000 Equipo audiovisual y de televisión, 32410000 Red de área local, 32420000 Equipo de red, 32430000 Red de área extendida, 32440000 Equipo de telemetría y equipo terminal, 32500000 Equipo y material para telecomunicaciones, 31682000 Artículos eléctricos, 72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario, 45300000 Trabajos de instalación en edificios, 45310000 Trabajos de instalación eléctrica, 45341000 Instalación de pasamanos, 71320000 Servicios de diseño técnico

II.1.7)Información sobre la subcontratación
El licitador debe indicar en su licitación toda parte del contrato que tenga la intención de subcontratar a terceros y todo subcontratista propuesto así como el objeto de los subcontratos para los que se proponen
El licitador debe indicar cualquier cambio que se produzca al nivel de los subcontratistas durante la ejecución del contrato
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w kwocie 397 000,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w SIWZ, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN). Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Szczegółowe warunki finansowe są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku zastosowanie mają przepisy określone w art. 23 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferta składane przez spółkę cywilną traktowane jest jako wniosek/oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
a. zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia,
b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizacje zamówienia.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizacje przedmiotu zamówienia, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
1. Zgodnie z treścią art. 131 d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Z realizacją przedmiotu umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji, w tym informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem umowy określa Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca załącznik do ogłoszenia, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego i ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do nich wydanych, zaleceniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz instrukcjach obowiązujących w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.
5. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131g ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy mające mieć dostęp do informacji niejawnych, muszą posiadać ważne:
a) poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy,
b) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 i ust. 1b pkt 1 lit. a, b
I lit. c w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2124 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego;
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie określonym w Sekcji III.2.2;
c. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie określonym w Sekcji III.2.3
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia i zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego) należy złożyć:
a. aktualne na dzień składania wniosku, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Wniosku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału;
b. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców osobno. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokument dla każdego ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
c. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców osobno.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć:
a. aktualne na dzień składania wniosku, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Wniosku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. Oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału;
b. aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
c. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2 i III.2.3
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w Sekcji III.2.1 pkt. 2 lit. b i c, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 2 lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w pkt 2 lit. c - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej (pkt. 1 lit. a i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio, kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1 lit. b., składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio, kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca składa Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Uwaga: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku przeliczy tę wartość na PLN według średniego kursu NBP dla danej waluty z daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów walut z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
3. Zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 1, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca w sytuacji o której mowa w pkt. 3 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1. pkt. 1 ppkt. 1.1.
7. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzi spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Sekcji III. 2.1. pkt. 2 lit. b i c.

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.3)Capacidad técnica o profesional

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 system detekcji światłowodowej, wykorzystujący podziemny czujnik światłowodowy, działający na odcinku minimum 5 km terenu;
b. dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 osobie w niżej wymienionych branżach, która będzie kierować pracami nad dokumentacją projektową:
W branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
W branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
W branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej;
c. dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Kierownik robót branży telekomunikacyjnej - posiadający uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej
Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełniać łącznie.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) osoby, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót polegających na wykonaniu systemu detekcji światłowodowej, wykorzystującego podziemny czujnik światłowodowy, działający na odcinku minimum 5 km terenu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. wykazy składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ww. wykazy oraz dowody należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca w sytuacji o której mowa w pkt. 3 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, której te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1. pkt. 1 ppkt. 1.1.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Sekcji III. 2.1. pkt. 2 lit. b i c.

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Restringido
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
Número mínimo previsto 3
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: Zamawiający nie określa maksymalnej liczy Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. Zgodnie z art. 131j ust. 2 pkt. 2 Zamawiający zastrzega, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż trzech Wykonawców, Zamawiający unieważni postępowanie i ogłosi nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación

1. Cena oferty. Ponderación 60

2. Okres gwarancji. Ponderación 21

3. Czas naprawy systemu. Ponderación 12

4. Parametry kamery termowizyjnej. Ponderación 7

IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
7/SBiON/2019
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
8.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
polaco.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezgraniczne bezpieczeństwo”
Nr projektu. PL/2018/PR/0040
VI.3)Información adicional:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami Rozdziału 4 a „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa” ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą Pzp” oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzi się w języku polskim.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.9.2021 r.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp:
a. zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe;
b. przedmiot zamówienia: powtórzenie usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego;
c. wielkość lub zakres zamówienia: do 17 000 000,00 PLN;
d. warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodne z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

7. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną terenu, na którym mają być wykonane roboty budowlane. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej należy przesłać faksem na nr +48 166732707 lub na adres e-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl. Informację o terminie wizji lokalnej Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

8. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, objęte ustawowym wymogiem zamieszczania na stronie internetowej Zamawiającego, udostępniane będą pod adresem: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że wartość umów zawartych z podwykonawcą nie przekroczy 30 % wartości zamówienia. Podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie prac: projektowych, robót budowlanych, elektrycznych. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót telekomunikacyjnych.
10. Zamawiający w czasie wykonywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy oraz niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla wykonawcy zamówienia.
11. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów
a. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w formie kopii, dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
b. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;
c. Składanie oświadczeń woli (tj. podpisywanie wniosku, dokumentów i oświadczeń) jak i poświadczenie za zgodność z oryginałem, winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką) osoby podpisującej dokument jak i poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem;
d. Poprawki lub zmiany we wniosku (w tym w załącznikach do wniosku) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej wniosek (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu);
e. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
f. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
g. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Miejsce i sposób składania wniosków:
12. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, sporządzonego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Wniosek ma być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
14. Wraz z wnioskiem w terminie określonym w Sekcji IV.3.4, należy złożyć:
a. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami w sekcji III.2.1, III. 2.2 i III. 2.3;
b. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub załączniki do wniosku zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;
c. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu – wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do Wniosku. Ww. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
15. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz zabezpieczający jego nienaruszalność.
16. Koperta ma być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34, POLSKA, Kancelaria Jawna
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 7/SBiON/2019 pn.: „Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”.
17. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w terminie określonym w Sekcji IV.3.4. w siedzibie Zamawiającego, tj. Przemyśl, ul. Mickiewicza 34, POLSKA, w Kancelarii Jawnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30).
Uwaga!
Na terenie siedziby Zamawiającego obowiązują przepustki. Wnioski nie będą przyjmowane w Biurze Przepustek Zamawiającego. W celu złożenia oferty w Kancelarii Jawnej konieczne jest okazanie w Biurze Przepustek dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wchodzącej na teren Oddziału.
18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Wniosek taki nie weźmie udziału w postępowaniu.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony przez siebie wniosek przed upływem terminu składania wniosków.
20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w Sekcji IV.3.4. Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
21. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wnioski składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
22. Zgodnie z art. 131v pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający może odmówić udzielania informacji, jeżeli jej ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub mogłoby szkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym Wykonawców, lub mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
23. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z wniosku informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).
24. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w wniosku informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
25. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
26. Zamawiający przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
27. Zamawiający dokona badania wniosków wraz z dokumentami złożonymi przez Wykonawców, w celu sprawdzenia czy spełniają oni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formuła „Spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
28. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

29. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 131ia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

30. Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 131j ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
31. Zamawiający o unieważnieniu postępowania powiadomi Wykonawców zgodnie z art. 131l ust. 4 ustawy Pzp.
32. Zamawiający nie przewiduje innych przesłanek odrzucenia oferty niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
33. Zamawiający o odrzuceniu oferty zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, POLSKA, tel. +48 166732110, za pośrednictwem adresu e-mail: woin.biosg@strazgraniczna.pl

c. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
e. Dane osobowe Wykonawcy zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji projektów.
f. Obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g. W odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
i. Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.5.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),
ustawa o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L119 z 4.5.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31.5.2019