El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 260669-2019

05/06/2019    S107

Eslovaquia-Bratislava: Paneles de información

2019/S 107-260669

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Beáta Škanderová
Correo electrónico: beata.skanderova@minv.sk
Teléfono: +421 250944310
Fax: +421 250944571
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.minv.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/509
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/509
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy

Número de referencia: OVO1-2019/000566
II.1.2)Código CPV principal
35261000 Paneles de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne:

1. Informačné kiosky

2. Navigačné displeje

3. Informačné displeje

4. Súvisiace práce

Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 656 026.80 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
51300000 Servicios de instalación de equipos de comunicaciones
51610000 Servicios de instalación de ordenadores y de equipo para procesamiento de la información
72500000 Servicios informáticos
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MV SR a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie a VO podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a ich rozp. a prísp. organizácie, Sociálna poisťovňa a NBS, na území SR v členení samosprávnych krajov.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 656 026.80 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Finančné prostriedky v rámci fondov Európskej únie.

II.2.14)Información adicional

Systém Elektronické obstarávanie (EO) použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS), zriadeného Ministerstvom vnútra SR a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

1.§ 33 ods. 1 písm. d) zákona.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 10
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/07/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/509

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/7profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/509.

3.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

4.Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 30 000 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa zákazky/Súťažné podklady/Podmienky súťaže).

5.Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

7.Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného i časového hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej rámcovej dohody. Podrobné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Dokumenty verejného obstarávania).

8.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

9.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019