Suministros - 261107-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Raszyn: Servicios de desarrollo de software

2019/S 107-261107

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 100-241512)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Dirección postal: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Localidad: Raszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-090
País: Polonia
Persona de contacto: Daniel Imieliński
Correo electrónico: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 600205292
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup oprogramowania do zarządzania Centralnym Repozytorium Teledetekcyjnym

Número de referencia: DZ.270.37.2019
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, warsztaty, serwis i utrzymanie oprogramowania do zarządzania Centralnym Repozytorium Teledetekcyjnym.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią Załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 100-241512

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał albo wykonuje należycie, w ujęciu łącznym, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 250 000.00 PLN brutto, którego przedmiot odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegające na wdrożeniu oprogramowania dedykowanego dla zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami, która będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi:

— co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów GIS,

— udział w przynajmniej jednym wdrożeniu oprogramowania dedykowanego dla zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych o wartości co najmniej 250 000 PLN brutto,

— wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne lub związane z geograficznymi systemami informacji przestrzennej.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał albo wykonuje należycie, w ujęciu łącznym, co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto, którego przedmiot odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegające na wdrożeniu oprogramowania dedykowanego dla zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje, co najmniej 2 osobami, która będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi:

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów GIS,

— udział w przynajmniej 1 wdrożeniu oprogramowania dedykowanego dla zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych o wartości co najmniej 250 000 PLN brutto,

— wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne lub związane z geograficznymi systemami informacji przestrzennej.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.