El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 261166-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Korfantów: Sistemas de información médica

2019/S 107-261166

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 105-255036)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 000654530
Dirección postal: ul. Wyzwolenia 11
Localidad: Korfantów
Código NUTS: PL523 Nyski
Código postal: 48-317
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Teléfono: +48 774344000
Fax: +48 774344004
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ocr.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: SPZOZ ZOZ w Głuchołazach
Localidad: Głuchołazy
Código NUTS: PL523 Nyski
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://e-ProPublico.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Localidad: Kędzierzyn-Koźle
Código NUTS: PL523 Nyski
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Teléfono: +48 774344000
Fax: +48 774344004
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://e-ProPublico.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.
Localidad: Moszna
Código NUTS: PL523 Nyski
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Teléfono: +48 774344000
Fax: +48 774344004
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://e-ProPublico.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ZOZ w Białej
Localidad: Biała
Código NUTS: PL523 Nyski
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Teléfono: +48 774344000
Fax: +48 774344004
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://e-ProPublico.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
Localidad: Brzeg
Código NUTS: PL523 Nyski
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Gudzikowski
Correo electrónico: ocr@ocr.pl
Teléfono: +48 774344000
Fax: +48 774344004
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://e-ProPublico.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem

Número de referencia: PZP-225/05/2019
II.1.2)Código CPV principal
48814000 Sistemas de información médica
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji elektronicznej; zwiększenie funkcjonalności już istniejących oraz uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemów informatycznych (HIS) u Partnerów porozumienia. Zakup i wdrożenie motoru baz danych. Zakup i wdrożenie Wspólnej Platformy Informacyjnej - platforma obsługujący wirtualnego lekarza - Avatar. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostarczonych systemów informatycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 oraz 2a do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-255036

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy oprogramowania systemu informatycznego części medycznej HIS wraz z wdrożeniem o wartości całego zamówienia, co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto w zakresie:

Elektroniczna Dokumentacji Medycznej (EDM);

Zewnętrzna wymiana danych z podmiotami biznesowymi (eKontrahent);

Medyczny system informatyczny (HIS);

Elektroniczna rejestracja pacjenta (eRejestracja)

O wartości minimalnej każdej z wykazanych usług wynoszącej 2 000 000,00 PLN brutto.

b) Wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

— Kierownik projektu – min.1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:

Wykształcenie wyższe,

Co najmniej jeden z certyfikatów PRINCE2 lub PMP lub inny równoważny, wydany przez co najmniej jeden uprawniony podmiot niezależny od wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów,

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli Kierownika Projektu – w zakresie zarządzania projektami informatycznymi rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej 1 projekcie informatycznym w jednostce ochrony zdrowia obejmującym między innymi wdrożenie systemu informatycznego o wartości na kwotę minimum 2.000.000,00 zł brutto;

— Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych - minimum 2 osoby, każda posiadająca wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie wdrożeniowe, udział w realizacji minimum 2 zamówieniach polegających na dostawie, wdrożeniu systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu medycznego w zakresie części medycznej.

Léase:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy oprogramowania systemu informatycznego części medycznej HIS wraz z wdrożeniem o wartości całego zamówienia, co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto w zakresie:

Elektroniczna Dokumentacji Medycznej (EDM);

Zewnętrzna wymiana danych z podmiotami biznesowymi (eKontrahent);

Medyczny system informatyczny (HIS);

Elektroniczna rejestracja pacjenta (eRejestracja)

O wartości minimalnej łącznie dla wszystkich wykazanych usług wynoszącej 2 000 000,00 PLN brutto.

b) Wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

— Kierownik projektu – min. 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:

Wykształcenie wyższe,

Co najmniej jeden z certyfikatów PRINCE2 lub PMP lub inny równoważny, wydany przez co najmniej jeden uprawniony podmiot niezależny od wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów,

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli Kierownika Projektu – w zakresie zarządzania projektami informatycznymi rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej 1 projekcie informatycznym w jednostce ochrony zdrowia obejmującym między innymi wdrożenie systemu informatycznego o wartości na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN brutto;

— Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych - minimum 2 osoby, każda posiadająca wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie wdrożeniowe, udział w realizacji minimum 2 zamówieniach polegających na dostawie, wdrożeniu systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu medycznego w zakresie części medycznej.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
En lugar de:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.7.2019 r., o godzinie 10:00 za pośrednictwem Platformy na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie oraz stronie www.bip.ocr.pl

Léase:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.7.2019 r., o godzinie 10:00 za pośrednictwem Platformy na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie oraz stronie www.bip.ocr.pl

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/07/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 31/08/2019
Léase:
Fecha: 01/09/2019
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/07/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: