Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 261397-2019

05/06/2019    S107

Chequia-Praga: Servicios relacionados con datos

2019/S 107-261397

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Número de identificación fiscal: 00551023
Dirección postal: Na Poříčním právu 376/1
Localidad: Praha 2
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 128 01
País: Chequia
Persona de contacto: Jan Beránek
Correo electrónico: jan.beranek@mpsv.cz
Teléfono: +420 950194085
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mpsv.cz/cs/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV – II.

II.1.2)Código CPV principal
72300000 Servicios relacionados con datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „NEMO“) o část doplňkového penzijního spoření a její provázání se základním důchodovým pojištěním, další rozvoj základní části modelu, která modeluje povinné důchodové pojištění, identifikace možností doplnění modelu o model nemocenského pojištění, posílení srovnatelnosti výsledků modelu s externími projekcemi a efektivního využití výsledků projekcí k poskytování informací o budoucích důchodových nárocích.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy pro každou z částí veřejné zakázky.

CPV kódy k jednotlivým částem VZ jsou uvedeny níže v bodě II.2) Popis.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72300000 Servicios relacionados con datos
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění není zadavatelem nijak omezeno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem Smlouvy je kompletní implementace schématu doplňkového penzijního spoření do stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV.

Všechny výstupy předmětu Smlouvy, které mají textovou podobu, budou předány v českém a anglickém jazyce.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt realizovaný v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 - “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)"

II.2.14)Información adicional

Přílohy č. 4 až 6 závazného vzoru smlouvy pro část č. 1 vypracovala společnost:

Deloitte Advisory, s.r.o.

Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 27582167

Výše uvedené bylo poskytnuto v rámci plnění veřejné zakázky „Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV“.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tvorba podkladové databáze identifikátorů osob k analýze dat o dočasné pracovní neschopnosti a invaliditě

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72300000 Servicios relacionados con datos
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění není zadavatelem nijak omezeno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem Smlouvy je tvorba podkladové databáze anonymizovaných identifikátorů osob na základě ztotožnění jednotlivců v databázích SEE 20, SEE 21 a SEE 22 (dále jen „databáze SEE 20-22“), obsahujících měsíční údaje o ukončených dočasných pracovních neschopnostech, údaje o čerpání otcovské a údaje o ukončených případech čerpání dlouhodobého ošetřovného s týmiž osobami v databázích Statmin VZ, obsahující roční údaje o pojistných vztazích zaměstnanců z evidenčních listů důchodového pojištění, a v databázi Statmin Anod, obsahující individuální údaje o vyplácených důchodech ke konci daného kalendářního roku. Ve všech případech se jedná o anonymizované databáze administrativních dat. Databáze Statmin VZ a Statmin Anod užívají shodný unikátní identifikátor osob, databáze SEE 20-22 užívají vlastní unikátní identifikátor osob, který je zcela nezávislý na identifikátoru osob v databázích Statmin VZ a Statmin Anod. Podrobná struktura databází SEE 20-22 a Statmin VZ a Stamin Anod je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy. Ztotožnění osob v uvedených databázích je nezbytným předpokladem pro rozvoj rozhodovacích procesů v oblasti dočasné pracovní neschopnosti a přechodu do invalidity a pro případný rozvoj mikrosimulačního modelu nemocenského pojištění.

Všechny výstupy předmětu Smlouvy, které mají textovou podobu, budou předány v českém a anglickém jazyce.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt realizovaný v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 - “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)"

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Studie proveditelnosti – Tvorba mikrosimulačního modelu nemocenského pojištění

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79314000 Estudio de viabilidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění není zadavatelem nijak omezeno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem Smlouvy je zpracování Studie proveditelnosti tvorby mikrosimulačního modelu nemocenského pojištění a možností jeho propojení s existujícím modelem dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „Nemo“). Studie proveditelnosti se zaměří na zhodnocení možnosti zavedení mikrosimulačního modelu nemocenského pojištění v komplexní podobě, tj. se zahrnutím příjmů i výdajů. Zohledněny přitom budou všechny dávky, které jsou z nemocenského pojištění poskytovány – nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dávka otcovské poporodní péče (otcovská), ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. Systém nemocenského pojištění je zcela nezávislý na systému zdravotního pojištění, modelování zdravotního pojištění není součástí předmětu plnění této části veřejné zakázky.

Studie proveditelnosti bude zpracována v českém a anglickém jazyce v rozsahu minimálně 100 stran textu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt realizovaný v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 - “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)"

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Studie proveditelnosti – Sladění vstupů a výstupů mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s externími projekcemi

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79314000 Estudio de viabilidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění není zadavatelem nijak omezeno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem Smlouvy je příprava Studie proveditelnosti, která navrhne možné přístupy jak změnit ekonomické a další předpoklady stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „Nemo“) tak, aby odpovídaly projekci připravené třetím subjektem.

Studie proveditelnosti bude zpracována v českém a anglickém jazyce v rozsahu minimálně 100 stran textu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt realizovaný v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 - “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)"

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Studie proveditelnosti – Využití výsledků mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV k vyšší informovanosti veřejnosti o budoucích důchodových nárocích

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79314000 Estudio de viabilidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění není zadavatelem nijak omezeno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem Smlouvy je zpracování Studie proveditelnosti s cílem posouzení možností využití výsledků stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „Nemo“), které by umožnily vyšší informovanost veřejnosti o jejich budoucích důchodových nárocích, zejména směrem k očekávané výši jejich budoucího důchodu.

Studie proveditelnosti bude zpracována v českém a anglickém jazyce v rozsahu minimálně 100 stran textu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt realizovaný v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 - “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)"

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ, profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku). Více viz zadávací dokumentace (Příloha č. 1 - Podmínky kvalifikace).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Seznam významných služeb,

2) Realizační tým.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dodavatel splní technickou kvalifikaci pro část A, B, C a D veřejné zakázky dle § 79 ZZVZ dle níže uvedených požadavků zadavatele.

Pro část E veřejné zakázky nestanovuje zadavatel žádná kritéria technické kvalifikace.

Ad. 1)

U částí A, B, C a D této veřejné zakázky dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 významné služby obdobného charakteru a rozsahu.

Část A: Službou obdobného charakteru a rozsahu jsou služby spočívající v implementaci mikrosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového nebo životního pojištění. Zadavatel současně požaduje, aby finanční hodnota každé z významných služeb činila alespoň 500 000 CZK bez DPH.

Část B: Službou obdobného charakteru a rozsahu jsou služby spočívající v propojování záznamů v databázích s řádově alespoň statisíci záznamy a s rozdílnými identifikátory záznamů nebo tvorby nástroje k propojovaní záznamů v takových databázích. Zadavatel současně požaduje, aby finanční hodnota každé z významných služeb činila alespoň 500 000 CZK bez DPH.

Část C: Službou obdobného charakteru a rozsahu jsou služby spočívající v implementaci nebo návrhu podoby mirkosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového, nemocenského nebo životního pojištění. Zadavatel současně požaduje, aby finanční hodnota každé z významných služeb činila alespoň 200 000 CZK bez DPH.

Část D: Službou obdobného charakteru a rozsahu jsou služby spočívající v tvorbě mikrosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového nebo životního pojištění. Zadavatel současně požaduje, aby finanční hodnota každé z významných služeb činila alespoň 200 000 CZK bez DPH.

Ad. 2)

U části A této veřejné zakázky zadavatel požaduje doložení jmenného seznamu nejméně 2 členného týmu, přičemž členové týmu musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Analytik:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 3 roky (tj. 36 měsíců, nemusí být po sobě jdoucí) praxe s návrhem mikrosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového nebo životního pojištění.

Specialista na implementaci v Prophet:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 3 roky (tj. 36 měsíců, nemusí být po sobě jdoucí) praxe s implementací pojistněmatematických modelů do pojistněmatematického softwarového systému Prophet.

U části B této veřejné zakázky zadavatel požaduje doložení jmenného seznamu nejméně 2 členného týmu, přičemž členové týmu musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Metodik:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 3 roky (tj. 36 měsíců) praxe s tvorbou metodik nebo nástrojů k propojování záznamů v databázích s řádově alespoň statisíci záznamy.

Analytik:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 3 roky (tj. 36 měsíců) praxe s analýzou dat a propojováním záznamů v databázích s řádově alespoň statisíci záznamy.

U části C této veřejné zakázky zadavatel požaduje doložení jmenného seznamu nejméně 2 členného týmu, přičemž členové týmu musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Analytik:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 2 roky (tj. 24 měsíců) praxe s návrhem mikrosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového, nemocenského nebo životního pojištění.

Specialista na implementaci v Prophet:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 2 roky (tj. 24 měsíců) praxe s implementací pojistněmatematických modelů do pojistněmatematického softwarového systému Prophet.

Dále viz níže bod VI.3) Další informace.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, zadavatel v souladu

S ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů ve formě čestného prohlášení, pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou (věcně určenou) části veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

2) Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, vč. osoby zadavatele pokrývající kompletní předmět plnění veřejné zakázky s minimálním celkovým souhrnným limitem pojistného plnění ve výši min. 1 000 000 CZK.

3) Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl jistotu ve výši 50 000 CZK.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/07/2019
Hora local: 10:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Překročení výše uvedeného finančního limitu bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení a bude mít za následek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části předmětu plnění veřejné zakázky.

Pokračování bodu III.1.3) Technická a odborná způsobilost:

U části D této veřejné zakázky zadavatel požaduje doložení jmenného seznamu nejméně 2 členného týmu, přičemž členové týmu musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Analytik:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 2 roky (tj. 24 měsíců) praxe s návrhem mikrosimulačních modelů v oblasti penzijního, důchodového nebo životního pojištění.

Specialista na implementaci v Prophet:

— min. 1 osoba s ukončeným VŠ vzděláním magisterského stupně ekonomického, statistického nebo matematického směru,

— minimálně 2 roky (tj. 24 měsíců) praxe s implementací pojistněmatematických modelů do pojistněmatematického softwarového systému Prophet.

Bližší informace k prokázání splnění kvalifikace viz příloha č. 1 ZD - Podmínky kvalifikace.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019