Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 261448-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo a sistemas

2019/S 107-261448

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 94
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-807
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Grumińska
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Teléfono: +48 220-44-49
Fax: +48 220-48-99
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gitd.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO

Número de referencia: BDG.ZPB.230.13.2019
II.1.2)Código CPV principal
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez GITD w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat.

Użytkownikami systemu są pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

System pozwala na wytwarzanie dokumentów elektronicznych i organizuje ich formalny obieg wraz z rejestracją wysyłki dokumentów i monitorowaniem statusów dostarczenia tych dokumentów do odbiorców. System ponadto integruje się z KSPO (obsługującym infrastrukturę monitorującą pojazdy i uiszczanie opłaty na drogach). Dodatkowo iSEPO współpracuje z systemem CEPiK, pozyskując dane na temat pojazdów i kierowców oraz ST CEN w zakresie danych o przeprowadzonych kontrolach mobilnych i wystawionych decyzjach.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 981 200.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
72810000 Servicios de auditoría informática
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez GITD w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:

1. Utrzymanie Systemu:

a. usuwanie zgłoszonych w okresie trwania Umowy Incydentów (błędów, niezgodności z dokumentacją oraz innych anomalii) dotyczących działania Systemu zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w rozdziale „Wymagane parametry SLA (Service Level Agreement)”

b. aktualizacja, dostosowanie oraz parametryzacja komponentów Systemu, w szczególności oprogramowania standardowego oraz interfejsów wymiany danych (w tym zmian wprowadzonych w definicji interfejsu usługi wymiany danych przez gestora systemu zewnętrznego zintegrowanego z iSEPO) w celu zapewnienia właściwej realizacji procesów biznesowych wspieranych przez System,

c. konsultacje na zlecenie Zamawiającego, w tym również z podmiotami zewnętrznymi.

Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni pracy urzędu w godzinach 7:00-17:00, z tym że w godzinach 8:00-16:00 wymagana jest ciągła obecność personelu Wykonawcy (min. 1 osoba, maksymalnie 2 osoby) w siedzibie Zamawiającego, natomiast w pozostałych godzinach możliwe jest świadczenie usług przy pomocy dostępu zdalnego. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia VPN.

2. Rozwój Systemu poprzez realizację modyfikacji i usprawnień oprogramowania wchodzącego w skład systemu iSEPO wynikających z potrzeb Zamawiającego. Zadania wskazane w Załączniku nr 1 do OPZ Wykonawca zrealizuje w ramach zamówienia podstawowego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem ramowym.

Usługi Utrzymania Systemu i Rozwoju Systemu realizowane będą zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Wymagania na usługę utrzymania Systemu”.

Zamawiający przewiduje realizację zadań rozwojowych w 3 Etapach:

Etap I: 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy, składający się z:

— jednomiesięcznego okresu (ZP) przeznaczonego na Zapoznanie się Wykonawcy z dostępną dokumentacją, architekturą, infrastrukturą, logiką biznesową Systemu oraz strukturą baz danych,

— 2 pięciomiesięcznych faz realizacyjnych (zakresy planowanych zadań w ramach każdej z faz zdefiniowano w Załączniku nr 1),

— jednomiesięcznych okresów stabilizacji (OS) po każdej z faz.

Etap II: 12 miesięcy od początku 14-ego do końca 25-ego miesiąca trwania Umowy, składający się z:

— 2 pięciomiesięcznych faz realizacyjnych (zakresy planowanych zadań w ramach każdej z faz zdefiniowano w Załączniku nr 1),

— jednomiesięcznych okresów stabilizacji (OS) po każdej z faz.

Etap III: 11 miesięcy od początku 26-ego miesiąca trwania Umowy do jej zakończenia, składający się z:

— 2 faz realizacyjnych: 5 miesięcznej oraz ostatniej 4 miesięcznej (zakresy planowanych zadań w ramach każdej z faz zdefiniowano w Załączniku nr 1),

— jednomiesięcznych okresów stabilizacji (OS) po każdej z faz.

Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia każdej z faz jest terminem nieprzesuwalnym. Ewentualne opóźnienia realizacyjne będą skutkowały koniecznością zrównoleglenia prac po stronie Wykonawcy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Prawem opcji jest możliwość zwiększenia zakresu prac rozwojowych zamówienia na warunkach zawartej umowy o zadania, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 550 000,00 PLN netto, tj. 676 500,00 PLN brutto.

Przedmiotem prac w ramach prawa opcji będą zadania, które wynikać będą z:

— pojawienia się nowych aktów prawnych. Przez nowe akty prawne Zamawiający rozumie akty prawne, które weszły w życie po dniu zawarcia umowy (nowelizacja przepisów obowiązujących w chwili podpisania umowy w tym aktów wykonawczych do ustaw określonych w „Uwarunkowaniach formalno-prawnych dla Systemu” (Część III SIWZ – OPZ.) będzie realizowana w ramach usługi utrzymania zgodnie z Procedurą obsługi zmian prawnych).

Lub

— konieczności rozszerzenia ilości prac rozwojowych, opisanych w pkt 4.4 ust. 2 w cz. III SIWZ - OPZ, poprzez realizację zagadnień, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne do realizacji w trakcie trwania Umowy.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. Zamawiający może skorzystać z części godzin przewidzianych prawem opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania jedynie z części Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Wykorzystanie prawa opcji zależy od potrzeb Zamawiającego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w trakcie realizacji umowy dla zamówienia podstawowego. Zamawiający ma prawo, składać wielokrotnie zamówienia na dodatkowe roboczogodziny w ramach Prawa opcji do wykorzystania przewidzianej w umowie kwoty.

Procedura uruchomienia i sposób rozliczenia prawa opcji został określony w SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

a) Cena–waga 40 %

b)Dodatkowe kwalifikacje osób zdolnych do wykonania zamówienia–waga 42 %, w tym:

1 Koordynatora Projektu–6%,

2 Projektanta-architekta–6%,

3 Specjalisty ds. analizy biznesowej–6%,

4 Specjalisty ds. testów–6%

5 Programisty–6%

6 Specjalisty ds. utrzymania–6%

7 Specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinf.-6 %

c) Cena roboczogodziny w ramach prawa opcji–waga 18 %

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku we wskazanym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE. L nr 3, str. 16).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 (zgodnie z formularzem DP.4)

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 (zgodnie z formularzem DP.5)

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) (zgodnie z formularzem DP.6).

W związku z ograniczoną możliwością wprowadzania informacji szczegóły dot. wymaganych dokumentów i formy ich składania zostały określone w SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN;

Uwaga: Wykonawca winien posiadać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień wystawienia danego dokumentu mającego potwierdzać spełnienie przedmiotowego warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 9.3 Części I SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II pkt 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie

Od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

3.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.

3.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

3.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1) 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie systemu informatycznego obejmującego wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz uruchomienie produkcyjne (oprogramowania) z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych;

2) 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, polegające na świadczeniu minimum 12-miesięcznej usługi rozwoju lub utrzymaniu systemu informatycznego o architekturze centralnej,

Z którego korzysta minimum 200 użytkowników. Przedmiotowy system charakteryzował się:

— zastosowaniem kryptograficznych mechanizmów poufności i integralności transmisji danych,

— rozproszeniem geograficznym klientów i komunikacją z wykorzystaniem sieci rozległej.

2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewni zespół osób zdolnych

Do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż:

1) Koordynator projektu posiadający ważny przez cały okres trwania umowy certyfikat Prince2 Practitioner lub równoważny w zakresie wiedzy lub kompetencji, posiadający 5-letnie doświadczenie w projektach informatycznych, potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu w realizacji projektu informatycznego przez okres minimum 12 miesięcy (jeżeli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres jego trwania) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto oraz posiadać wiedzę w zakresie tematyki dotyczącej Krajowych Ram Interoperacyjności;

2) 1 specjalista ds. analizy biznesowej posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz udziałem w roli Analityka Biznesowego w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych (przez minimum 6 miesięcy w każdym z projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każdy oraz potwierdzone certyfikatem:

— OMG- Certified UML Professional 2 (OCUP 2) Foundation Level lub równoważne w zakresie wiedzy lub kompetencji;

3) 1 projektant-architekt posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych oraz udziałem w roli Projektanta-architekta w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każdy oraz posiadający praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych zgodnie

Z zasadami projektowania architektury w modelu SOA;

4) 1 programista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języka Java z wykorzystaniem Webservices potwierdzone minimum 5-letnim doświadczeniem jako programista w projektach informatycznych oraz udziałem w roli programisty przez minimum 12 miesięcy w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto;

5) 1 programista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języka Java z wykorzystaniem Webservices potwierdzone minimum 5-letnim doświadczeniem jako programista w projektach informatycznych oraz udziałem w roli programisty przez minimum 12 miesięcy w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto oraz posiadający ważny certyfikat:

— Oracle Certified Professional lub równoważny w zakresie wiedzy lub kompetencji;

6) 1 specjalista ds. testów posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli Testera w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każdy oraz potwierdzone certyfikatem:

— ISTQB Certified Tester, Foundation Level lub równoważnym w zakresie wiedzy lub kompetencji;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

7) 1 specjalista ds. utrzymania posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli Administratora Serwerów J2EE przez minimum 12 miesięcy

W realizacji 1 projektu o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;

8) 1 specjalista ds. utrzymania posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli Menadżera Procesów przez minimum 6 miesięcy w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto oraz potwierdzone certyfikatem:

— ITIL V3 Foundation lub równoważnym w zakresie wiedzy lub kompetencji;

9) 1 specjalista ds. Bezpieczeństwa teleinformatycznego posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone:

— minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,

— udziałem we wdrożeniu wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001

— posiadaniem aktualnego certyfikatu CISSP lub CISA lub CISM lub certyfikatu równoważnego,

— udziałem w roli eksperta ds. bezpieczeństwa w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każdy.

Każdy członek zespołu musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy. Wszelkie dokumenty formalne podlegające zatwierdzeniu muszą być przekazywane Zamawiającemu w języku polskim. Zamawiający dopuszcza łączenie ról (przedstawienie tej samej osoby do pełnienia więcej niż 1 funkcji) tylko dla opisanych w pkt. 4), 6), 8). Dla pozostałych punktów łączenie funkcji jest niedozwolone. Zamawiający zastrzega wymóg realizowania Przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie doświadczenia członków zespołu na zasadach określonych w umowie.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie wiedzy i doświadczenia:

— wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 „Wykaz wykonanych zamówień”.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru zawartego w Formularzu DP.2.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z dokumentami zamówienia: Część IV SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 13:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 89 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000.

3. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

5. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0.), wraz z formularzami OF.1 oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu w Sekcji III.1.1) pkt. 3:

7.1. W pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2. W pkt 2) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

7.3. W pkt 3) i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 oraz 7.2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 7.3 winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 – 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8 znajduje odpowiednie zastosowanie.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2) składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w Ogłoszeniu w Sekcji III.1.1) pkt. 3 składa każdy z tych Wykonawców.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust.8;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania ocenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019