Servicios - 261790-2019

05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2019/S 107-261790

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 086-206607)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50349287
Poštová adresa: Štefánikova
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 811 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
E-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefón: +421 220928102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vicepremier.gov.sk/index.html

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Referenčné číslo: 420555
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),

Na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

Umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),

Umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 086-206607

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 05/06/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 08/07/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zverejneniu redakčnej opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nakoľko v dokumente - Podmienky účasti boli upravené podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) týkajúce sa expertov č. 4 pre 1. aj 2. časť zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o účasť.