Servicios - 261790-2019

05/06/2019    S107

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 107-261790

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 086-206607)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Número de identificación fiscal: 50349287
Dirección postal: Štefánikova
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 811 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Hudec
Correo electrónico: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Teléfono: +421 220928102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vicepremier.gov.sk/index.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Número de referencia: 420555
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 086-206607

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 05/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zverejneniu redakčnej opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nakoľko v dokumente - Podmienky účasti boli upravené podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) týkajúce sa expertov č. 4 pre 1. aj 2. časť zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o účasť.