Servicios - 261878-2019

05/06/2019    S107

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de desarrollo de software

2019/S 107-261878

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Alena Polakovičová
Correo electrónico: alena.polakovicova@minv.sk
Teléfono: +421 250944310
Fax: +421 250944046
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Dirección del perfil de comprador: http://www.minv.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR.

Número de referencia: OVO2-2019/000135
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.2018

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbor systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici a útvary kľúčových užívateľov informačných systémov v rámci MV SR.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Súčasný stav jednotlivých činností informačného systému MV SR je potrebné modifikovať nasledovne:

V rámci existujúcich procesov upraviť generovanie daňového výkazu do podoby definovanej gestorom

Vo všetkých súvisiacich existujúcich funkcionalitách zrealizovať zmeny súvisiace so zmenami odborových príspevkov

Do existujúcej činnosti v rámci tvorby plánu služieb zapracovať zmeny súvisiace so spracovaním verzií, so schvaľovaním a notifikáciou

Do existujúcich činností a procesov zrealizovať všetky zmeny súvisiace s úpravou platov, dávok sociálneho poistenia a dávok výsluhového zabezpečenia

Do všetkých súvisiacich existujúcich činností zaviesť úpravy príplatku pre zdravotníckych pracovníkov MV

Pre existujúce subsystémy CESDaP a SaSP MVSR zrealizovať štandardizované rozhranie pre externé systémy a to v súlade so štandardmi ISVS

Zapracovať zmeny ďalšieho stupňa schvaľovania v existujúcej činnosti na správu rolí

Zautomatizovať existujúce rozhrania pre daňový úrad a sociálnu poisťovňu a to v súlade so štandardmi ISVS

V existujúcich činnostiach a procesoch v oblasti dôchodkového zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia a HR

Automatizovať doby výpočtu a optimalizovať s tým súvisiace procesy

Do existujúcich činností a procesov plánovania služieb zakomponovať spracovanie skutočného času služby pri výkone PZ a vyplývajúcich nárokov

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 127-289958

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č.OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.20189

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
21/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: SAP Slovensko s.r.o.
Número de identificación fiscal: 35737328
Dirección postal: Mlynské nivy 16
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
Correo electrónico: office@mstpartners.sk
Dirección de internet: http://sap.sk
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Globesy, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 36407275
Dirección postal: Framborská 58
Localidad: Žilina
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 010 01
País: Eslovaquia
Correo electrónico: martin.valuch@globesy.sk
Teléfono: +421 903666840
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: DWC Slovakia a.s.
Número de identificación fiscal: 35918501
Dirección postal: Mlynské nivy 71
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 05
País: Eslovaquia
Correo electrónico: michal.hrdina@dwcslovakia.sk
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 794 500.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbor systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici a útvary kľúčových užívateľov informačných systémov v rámci MV SR.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.2018:

V prípade tohto dodatku ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa pôvodnej zmluvy s cieľom zapracovať aktuálne požiadavky na zmeny systému tak aby integrovaný informačný systém MV SR ostal plne funkčný a kompatibilný s ostatnými systémami, s ktorými je integrovaný a zároveň, aby spĺňal všetky aktuálne legislatívne a funkčné požiadavky. Tieto doplňujúce služby nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve, nakoľko sa v čase podpisu Zmluvy považovalo za dostačujúce vyhotovenie zmien v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

Doplňujúce služby v Dodatku č.1 k Zmluve:

— Publikovanie pohľadávok

— Evidencia zbraní

— Portálová aplikácia pre zobrazenie priradeného majetku zamestnancovi

— Evidencia dátumu zaradenia pre majetok

— Rozšírenie inventarizácie

— vývoj funkčnosti čiarových kódov pre využitie terminálov na platforme Android.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 185 000.00 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: SAP Slovensko s.r.o.
Número de identificación fiscal: 35737328
Dirección postal: Mlynské nivy 16
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
Correo electrónico: office@mstpartners.sk
Dirección de internet: http://sap.sk
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Globesy, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 36407275
Dirección postal: Framborská 58
Localidad: Žilina
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 010 01
País: Eslovaquia
Correo electrónico: martin.valuch@globesy.sk
Teléfono: +421 903666840
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: DWC Slovakia a.s.
Número de identificación fiscal: 35918501
Dirección postal: Mlynské nivy 71
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 05
País: Eslovaquia
Correo electrónico: michal.hrdina@dwcslovakia.sk
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Nevyhnutné doplňujúce služby v Dodatku č.1 k Zmluve:

— Publikovanie pohľadávok

— Evidencia zbraní

— Portálová aplikácia pre zobrazenie priradeného majetku zamestnancovi

— Evidencia dátumu zaradenia pre majetok

— Rozšírenie inventarizácie

— vývoj funkčnosti čiarových kódov pre využitie terminálov na platforme Android.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

V zmysle § 18 ods.1 písm. b) zákona

V prípade tohto dodatku ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa pôvodnej zmluvy s cieľom, čím je úprava kódov informačného systému MV SR s cieľom zapracovať aktuálne požiadavky na zmeny systému tak aby integrovaný informačný systém MV SR ostal plne funkčný a kompatibilný s ostatnými systémami, s ktorými je integrovaný a zároveň, aby spĺňal všetky aktuálne legislatívne a funkčné požiadavky.

Tieto doplnené časti diela sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti, kompatibility a prevádzky integrovaného informačného systému MV SR. Zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, z dôvodov zabezpečenia kompatibility s existujúcim systémom a poskytovanými službami. Zmena dodávateľa by si totiž vyžiadala dodanie nového systému s podporou na požadované obdobie, čo by si vyžiadalo duplicitné náklady.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 794 500.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 185 000.00 EUR