Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261878-2019

05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Vývoj softvéru

2019/S 107-261878

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Polakovičová
E-mail: alena.polakovicova@minv.sk
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944046
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.minv.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR.

Referenčné číslo: OVO2-2019/000135
II.1.2)Hlavný kód CPV
72262000 Vývoj softvéru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.2018

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odbor systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici a útvary kľúčových užívateľov informačných systémov v rámci MV SR.

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Súčasný stav jednotlivých činností informačného systému MV SR je potrebné modifikovať nasledovne:

V rámci existujúcich procesov upraviť generovanie daňového výkazu do podoby definovanej gestorom

Vo všetkých súvisiacich existujúcich funkcionalitách zrealizovať zmeny súvisiace so zmenami odborových príspevkov

Do existujúcej činnosti v rámci tvorby plánu služieb zapracovať zmeny súvisiace so spracovaním verzií, so schvaľovaním a notifikáciou

Do existujúcich činností a procesov zrealizovať všetky zmeny súvisiace s úpravou platov, dávok sociálneho poistenia a dávok výsluhového zabezpečenia

Do všetkých súvisiacich existujúcich činností zaviesť úpravy príplatku pre zdravotníckych pracovníkov MV

Pre existujúce subsystémy CESDaP a SaSP MVSR zrealizovať štandardizované rozhranie pre externé systémy a to v súlade so štandardmi ISVS

Zapracovať zmeny ďalšieho stupňa schvaľovania v existujúcej činnosti na správu rolí

Zautomatizovať existujúce rozhrania pre daňový úrad a sociálnu poisťovňu a to v súlade so štandardmi ISVS

V existujúcich činnostiach a procesoch v oblasti dôchodkového zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia a HR

Automatizovať doby výpočtu a optimalizovať s tým súvisiace procesy

Do existujúcich činností a procesov plánovania služieb zakomponovať spracovanie skutočného času služby pri výkone PZ a vyplývajúcich nárokov

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 127-289958

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
Názov:

Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č.OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.20189

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
21/06/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SAP Slovensko s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35737328
Poštová adresa: Mlynské nivy 16
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
E-mail: office@mstpartners.sk
Internetová adresa: http://sap.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Globesy, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36407275
Poštová adresa: Framborská 58
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 010 01
Štát: Slovensko
E-mail: martin.valuch@globesy.sk
Telefón: +421 903666840
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: DWC Slovakia a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35918501
Poštová adresa: Mlynské nivy 71
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 05
Štát: Slovensko
E-mail: michal.hrdina@dwcslovakia.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 794 500.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2019

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
72262000 Vývoj softvéru
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odbor systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici a útvary kľúčových užívateľov informačných systémov v rámci MV SR.

VII.1.4)Opis obstarávania:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2018/000054 zo dňa 21.6.2018:

V prípade tohto dodatku ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa pôvodnej zmluvy s cieľom zapracovať aktuálne požiadavky na zmeny systému tak aby integrovaný informačný systém MV SR ostal plne funkčný a kompatibilný s ostatnými systémami, s ktorými je integrovaný a zároveň, aby spĺňal všetky aktuálne legislatívne a funkčné požiadavky. Tieto doplňujúce služby nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve, nakoľko sa v čase podpisu Zmluvy považovalo za dostačujúce vyhotovenie zmien v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

Doplňujúce služby v Dodatku č.1 k Zmluve:

— Publikovanie pohľadávok

— Evidencia zbraní

— Portálová aplikácia pre zobrazenie priradeného majetku zamestnancovi

— Evidencia dátumu zaradenia pre majetok

— Rozšírenie inventarizácie

— vývoj funkčnosti čiarových kódov pre využitie terminálov na platforme Android.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 8
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 185 000.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SAP Slovensko s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35737328
Poštová adresa: Mlynské nivy 16
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
E-mail: office@mstpartners.sk
Internetová adresa: http://sap.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Globesy, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36407275
Poštová adresa: Framborská 58
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 010 01
Štát: Slovensko
E-mail: martin.valuch@globesy.sk
Telefón: +421 903666840
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: DWC Slovakia a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35918501
Poštová adresa: Mlynské nivy 71
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 05
Štát: Slovensko
E-mail: michal.hrdina@dwcslovakia.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Nevyhnutné doplňujúce služby v Dodatku č.1 k Zmluve:

— Publikovanie pohľadávok

— Evidencia zbraní

— Portálová aplikácia pre zobrazenie priradeného majetku zamestnancovi

— Evidencia dátumu zaradenia pre majetok

— Rozšírenie inventarizácie

— vývoj funkčnosti čiarových kódov pre využitie terminálov na platforme Android.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

V zmysle § 18 ods.1 písm. b) zákona

V prípade tohto dodatku ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa pôvodnej zmluvy s cieľom, čím je úprava kódov informačného systému MV SR s cieľom zapracovať aktuálne požiadavky na zmeny systému tak aby integrovaný informačný systém MV SR ostal plne funkčný a kompatibilný s ostatnými systémami, s ktorými je integrovaný a zároveň, aby spĺňal všetky aktuálne legislatívne a funkčné požiadavky.

Tieto doplnené časti diela sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti, kompatibility a prevádzky integrovaného informačného systému MV SR. Zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, z dôvodov zabezpečenia kompatibility s existujúcim systémom a poskytovanými službami. Zmena dodávateľa by si totiž vyžiadala dodanie nového systému s podporou na požadované obdobie, čo by si vyžiadalo duplicitné náklady.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 794 500.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 1 185 000.00 EUR