Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 262579-2019

06/06/2019    S108

Polonia-Varsovia: Servidores de red

2019/S 108-262579

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Główna Policji
Dirección postal: ul. Puławska 148/150
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-642
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Szegidewicz
Correo electrónico: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Teléfono: +48 226011583
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.policja.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Número de referencia: 131/BŁiI/19/ESz
II.1.2)Código CPV principal
48821000 Servidores de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000 Servicios de suministro de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ

Celem zamówienia jest:

— dostarczenie nowej platformy sprzętowej, wprowadzenie wirtualizacji dla systemu PKiD oraz migracja systemu produkcyjnego w węźle Katowice

— zapewnienie wsparcia producentów na niezbędne oprogramowanie i sprzęt w węźle Warszawa na czas nie krótszy niż czas trwania serwisu gwarancyjnego aplikacji PKID

— świadczenie serwisu gwarancyjnego Systemu PKiD w dwóch węzłach Warszawa i Katowice

— świadczenie usługi godziny inżyniera

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Forma wnoszenia wadium została opisana w rozdziale IX SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

1) wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 2 (dwóch) usług polegających na wdrożeniu i nadzorze aplikacji bazodanowej napisanej w języku „JAVA” o wartości minimum 300 000,00 PLN każda;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie w ramach Godzin Inżyniera, posiadającą praktyczną znajomość języka „JAVA” oraz 3-letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji w języku „JAVA”.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/07/2019
Hora local: 10:10
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, POLSKA, za pośrednictwem Platformy.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą wydruk testu wydajnościowego dla procesorów PassMark – CPU Benchmarks potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 2 do SIWZ). Zaoferowane procesory od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert muszą uzyskać w teście PassMark – CPU Benchmarks wynik minimum 26 660 punktów.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na Platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ).

Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa Rozdział VI i VII SIWZ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ustępie 6 Rozdziału VII SIWZ

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XI SIWZ oraz na stronie Platformy e-Zamawiający https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019