Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 262689-2019

06/06/2019    S108

Eslovaquia-Bratislava: Unidad central de procesamiento (CPU) o procesadores

2019/S 108-262689

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Número de identificación fiscal: 35919001
Dirección postal: Dúbravská cesta 14
Localidad: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 841 04
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Linda Durajová
Correo electrónico: linda.durajova@ndsas.sk
Teléfono: +421 258311139
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ndsas.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3848/summary
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://https://josephine.proebiz.com
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko

Número de referencia: 60302/2019/9
II.1.2)Código CPV principal
30211500 Unidad central de procesamiento (CPU) o procesadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 850 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32540000 Cuadros de conmutadores
32541000 Equipo de conmutador
45317300 Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tunel Branisko, diaľnica D1 Beharovce Fričovce.

Spravuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce

053 05 Beharovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 850 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

K bodu II.1.6) Informácie o častiach:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že Programovateľná riadiaca jednotka (PLC Programmable Logic Controller) zabezpečuje previazanosť centrálneho riadiaceho systému so zariadeniami technologického vybavenia tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice D1, ktorých funkcionalita je ovplyvňovaná algoritmami. Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky je nutné, aby realizáciu vykonal 1 dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

5. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je v nepovolenom debete, nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Zoznam zrealizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) v tuneloch) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len,,rozhodné obdobie") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

2.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za vykonanie diela. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky alebo Revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického zaradeného do skupiny B podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (resp. Vyhlášky č. 718/2002 Z. z.). Uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte EÚ, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Verejný obstarávateľ od osôb zodpovedných za vykonanie diela požaduje predložiť oprávnenie na údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení.

2.2 Uchádzač predloží zoznam osôb osobitne zodpovedných za plnenie zmluvy kľúčových expertov.

Uchádzač predloží min. 1 osobu za každého požadovaného experta, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v 1 pozícii experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov:

— Kľúčový expert č. 1: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela a informačného systému diaľnice,

— Kľúčový expert č. 2: Servisný technik.

3. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:

Pre splnenie uvedenej podmienky uchádzač predloží zoznam úspešných dodávok alebo splnených zmlúv. V zozname uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru, zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

Uchádzač musí preukázať realizáciu predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) v tuneloch) v celkovom objeme min. 255 000,00 EUR bez DPH za rozhodné obdobie.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2.:

Pre splnenie uvedenej podmienky uchádzač predloží ku kľúčovým expertom nasledovné údaje/dokumenty:

1. Kľúčový expert č. 1: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela a informačného systému diaľnice

a) minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b) minimálne tri preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov v pozícii experta, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom,

c) doklad vystavený výrobcom, alebo oprávneným zástupcom výrobcu komponentov CRS, že expert je oprávnený na implementáciu a údržbu takýchto zariadení.

2. Kľúčový expert č. 2: Servisný technik

a) minimálne 2 roky praxe v servisnej a profylaktickej činnosti riadiacich systémov diaľničného tunela a informačného systému diaľnice.

Z uchádzačom predložených dokladov musí/-ia byť minimálne zrejmé:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za vykonanie diela, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého z uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

a) meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela,

b) názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela,

c) čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),

d) stručný popis predmetu projektu/zmluvy,

e) stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za vykonanie diela zabezpečovala,

f) tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 03/06/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona (verejná reverzná súťaž).

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3848/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3848/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky).

Záujemcovia/uchádzači, ktorý odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 42 500,00 EUR (slovom: štyridsaťdvatisíc päťsto EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Dohody uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019