Suministros - 262689-2019

06/06/2019    S108

Slovensko-Bratislava: Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory

2019/S 108-262689

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 841 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Linda Durajová
E-mail: linda.durajova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311139
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3848/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://https://josephine.proebiz.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko

Referenčné číslo: 60302/2019/9
II.1.2)Hlavný kód CPV
30211500 Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 850 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32540000 Rozvádzače
32541000 Zariadenie rozvádzača
45317300 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
72211000 Programovanie systémového a používateľského softvéru
71320000 Inžinierske projektovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Tunel Branisko, diaľnica D1 Beharovce Fričovce.

Spravuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce

053 05 Beharovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 850 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

K bodu II.1.6) Informácie o častiach:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že Programovateľná riadiaca jednotka (PLC Programmable Logic Controller) zabezpečuje previazanosť centrálneho riadiaceho systému so zariadeniami technologického vybavenia tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice D1, ktorých funkcionalita je ovplyvňovaná algoritmami. Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky je nutné, aby realizáciu vykonal 1 dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

5. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je v nepovolenom debete, nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Zoznam zrealizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) v tuneloch) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len,,rozhodné obdobie") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

2.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za vykonanie diela. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky alebo Revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického zaradeného do skupiny B podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (resp. Vyhlášky č. 718/2002 Z. z.). Uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte EÚ, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Verejný obstarávateľ od osôb zodpovedných za vykonanie diela požaduje predložiť oprávnenie na údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení.

2.2 Uchádzač predloží zoznam osôb osobitne zodpovedných za plnenie zmluvy kľúčových expertov.

Uchádzač predloží min. 1 osobu za každého požadovaného experta, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v 1 pozícii experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov:

— Kľúčový expert č. 1: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela a informačného systému diaľnice,

— Kľúčový expert č. 2: Servisný technik.

3. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:

Pre splnenie uvedenej podmienky uchádzač predloží zoznam úspešných dodávok alebo splnených zmlúv. V zozname uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru, zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

Uchádzač musí preukázať realizáciu predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) v tuneloch) v celkovom objeme min. 255 000,00 EUR bez DPH za rozhodné obdobie.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2.:

Pre splnenie uvedenej podmienky uchádzač predloží ku kľúčovým expertom nasledovné údaje/dokumenty:

1. Kľúčový expert č. 1: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela a informačného systému diaľnice

a) minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b) minimálne tri preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov v pozícii experta, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom,

c) doklad vystavený výrobcom, alebo oprávneným zástupcom výrobcu komponentov CRS, že expert je oprávnený na implementáciu a údržbu takýchto zariadení.

2. Kľúčový expert č. 2: Servisný technik

a) minimálne 2 roky praxe v servisnej a profylaktickej činnosti riadiacich systémov diaľničného tunela a informačného systému diaľnice.

Z uchádzačom predložených dokladov musí/-ia byť minimálne zrejmé:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za vykonanie diela, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého z uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

a) meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela,

b) názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za vykonanie diela,

c) čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),

d) stručný popis predmetu projektu/zmluvy,

e) stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za vykonanie diela zabezpečovala,

f) tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/07/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 03/06/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/07/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona (verejná reverzná súťaž).

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3848/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3848/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky).

Záujemcovia/uchádzači, ktorý odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 42 500,00 EUR (slovom: štyridsaťdvatisíc päťsto EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Dohody uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/06/2019