Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servicios - 263139-2019

06/06/2019    S108

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

2019/S 108-263139

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Nationaal identificatienummer: 3814225
Postadres: Bezuidenhoutseweg 20
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Contactpersoon: M. van Vliet
E-mail: ienea@dji.minjus.nl
Telefoon: +31 880754321
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dji.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Via www.Tenderned.nl
Plaats: Tenderned
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie – Marktconsultatie inhuur flexibele arbeidskrachten voor het behandelen van geneesmiddelendossiers (verwachte einddatum: 12.8.2019).

Referentienummer: IUC/DJI/IENEA/MVV/2019-4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Momenteel heeft het CBG meerdere raamovereenkomsten met dienstverleners die voorzien in de in het consultatiedocument genoemde functies. Deze raamovereenkomsten lopen van rechtswege af in augustus 2020.

Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de soort flexibele arbeidskrachten die hiervoor benodigd zijn, zal al bij een geringe inzet van deze flexibele arbeidskrachten de Europese aanbestedingsdrempel van 135 000,- EUR overschreden worden. Daarnaast betreft het inhuur van flexibele arbeidskrachten met een specifieke achtergrond.

Alvorens een Europese aanbesteding op te zetten, wordt eerst onderhavige consultatie uitgevoerd. Deze consultatie heeft onder meer tot doel om:

— de markt te attenderen op de aanstaande Europese aanbesteding,

— inzicht te krijgen welke marktpartijen kunnen voorzien in de benodigde functies, op welke wijze en in welke mate.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een marktconsultatie die gehouden wordt voorafgaand aan de Europese aanbesteding.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
27/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Planning:

— Publicatie vooraankondiging: 3.6.2019,

— Uiterlijk indienen van vragen n.a.v. consultatiedocument: 21.6.2019 voor 12:00,

— Publicatie en verzending van nota met beantwoording op ingediende vragen: 8.7.2019,

— Uiterlijk indienen van schriftelijke reactie op de vragen van het consultatiedocument: 12.8.2019,

— Gesprekken: 2 en 3 september.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019