Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 263153-2019

06/06/2019    S108

Slovensko-Bratislava: Vývoj softvéru

2019/S 108-263153

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30796482
Poštová adresa: Žellova 2
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 829 24
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
E-mail: mariaulekova@agenturavo.sk
Telefón: +421 903711533
Fax: +421 2856507
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.udzs-sk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421155
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dohľad nad verejným zdravotným poistením. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS

Referenčné číslo: 3EESSI06219
II.1.2)Hlavný kód CPV
72262000 Vývoj softvéru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

Modul Národná brána (NG) má zabezpečiť transformáciu správ od kompetentných národných inštitúcií, ktoré budú s NG komunikovať v národnom formáte do medzinárodného formátu v profile ebMS3.0 AS4 a odoslať túto správu bezpečným spôsobom prostredníctvom siete GOVNET do prístupového bodu a ďalej do príslušnej inštitúcie v inom členskom štáte a opačne prijať správu z prístupového bodu, transformovať ju do národného formátu a odoslať ju kompetentným inštitúciám na spracovanie prostredníctvom webových služieb. Jadro NG má byť postavené na prepoužiteľnom komunikačnom module BMS, ktoré obsahuje Referenčná Implementácia Národnej Aplikácie (RINA) ktorú dodáva Európska komisia prostredníctvom projektu EESSI. Modul Národná aplikácia (NA) má zabezpečiť vstup, spracovanie a vystup informácií od užívateľov, ktoré sú zadané prostredníctvom grafického rozhrania, importom alebo prostredníctvom API rozhrania. Modul Národné Aplikačné Služby (NAS) má byť súčasťou NG a má zabezpečiť podporné funkcionality, ktoré zabezpečujú prevádzku aplikačnej a komunikačnej vrstvy.

EESSI má komplexne riešiť agendu elektronickej výmeny informácií v zmysle platnej legislatívy. Implementácia 3 prostredí: Testovacie, Akceptačné, Produkčné, Návrh architektúry riešenia. Definovanie hardwarových požiadaviek na základe navrhnutej architektúry. Dodávka hardware nie je súčasťou obstarávania.

EESSI musí byť navrhnutý ako cloud ready, teda musí byť schopný prevádzkovania v dátovom centre s virtuálnym

Prostredím. Použitie modulu RINA BMI WS dodávaného EÚ ako základ pre Národnú bránu.

Štruktúra správ je definovaná XSD schémami. Implementácia synchronizácie dátového modelu, schém a číselníkov medzi centrálnym nodom, prístupovým bodom, národnou bránou a národnou aplikáciou.

Očakávaný počet obojsmerne prenesených správ ročne je 700.000. Požadovaná dostupnosť systému je 99,9 %.

Služby poskytované pri prevádzke informačného systému.

Vypracovanie metodických dokumentov:

Havarijný plán

Riadenie zmien a konfigurácie EESSI.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejnenej v profile verejného obstarávateľa a nezverejnenej časti súťažných podkladov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
05/06/2019

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/06/2019