Servicios - 263154-2019

06/06/2019    S108

Eslovaquia-Trnava: Servicios de contestación de llamadas telefónicas

2019/S 108-263154

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Trnava
Número de identificación fiscal: 00313114
Dirección postal: Hlavná 1
Localidad: Trnava
Código NUTS: SK021 Trnavský kraj
Código postal: 917 71
País: Eslovaquia
Persona de contacto: JUDr. Radoslav Bazala
Correo electrónico: radoslav.bazala@trnava.sk
Teléfono: +421 918800448
Fax: +421 333236400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://trnava.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: územná samospráva

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Platenie za parkovné formou aplikácie

Número de referencia: 35370/2019
II.1.2)Código CPV principal
79510000 Servicios de contestación de llamadas telefónicas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Mesto Trnava má zámer k existujúcim 2 spôsobom úhrady za parkovanie v meste Trnava (peňažná hotovosť a SMS správy) pridať aj ďalší spôsob úhrady a to prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú vývojom, produkciou a predajom mobilných aplikácií, s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä: predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky, objasnenie modelu financovania a poplatkov pri zabezpečovaní plnenia, tak aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK021 Trnavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mesto Trnava

II.2.4)Descripción del contrato:

Mesto Trnava má zámer k existujúcim 2 spôsobom úhrady za parkovanie v meste Trnava (peňažná hotovosť a SMS správy) pridať aj ďalší spôsob úhrady a to prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú vývojom, produkciou a predajom mobilných aplikácií, s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä: predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky, objasnenie modelu financovania a poplatkov pri zabezpečovaní plnenia, tak aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

II.2.14)Información adicional

Účelom tohto oznámenia nie je informovanie o zákazke, ale informovanie o realizácii prípravných trhových konzultácií v súlade s čl. 41 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES resp. s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Termín uvedený v bode II.3) je nezáväzný.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
16/08/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019