Suministros - 263895-2020

08/06/2020    S109

Polonia-Varsovia: Vapor, agua caliente y productos afines

2020/S 109-263895

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota
Dirección postal: ul. Radomska 13/21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-323
País: Polonia
Persona de contacto: Dorota Zwierzchowska
Correo electrónico: sekretariat@dbfo-ochota.waw.pl
Teléfono: +48 226590561
Fax: +48 228226886
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://dbfo-ochota.waw.pl/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://dbfo-ochota.waw.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla DBFO-Ochota m.st. Warszawy

Número de referencia: 1/2020
II.1.2)Código CPV principal
09320000 Vapor, agua caliente y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Wykaz placówek wraz z planowanym szacunkowym zużyciem energii cieplnej w każdej z placówek został dołączony do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 873 170.73 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, w placówkach zlokalizowanych w dzielnicy Ochota. Wykaz placówek został dołączony do dokumentacji przetargowej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla 30 szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Planowane zapotrzebowanie na energię cieplną dla 30 obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie jego trwania zostało oszacowane na 136 971,32 GJ, jednak rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury VAT / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 873 170.73 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.);

b) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia

(w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku łącznie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentacji przetargowej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że:

1. dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— jeżeli zmiany wskazane w lit. a–c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 w Warszawie, wejście I, piętro II, pokój nr 204.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W otwarciu ofert udział wezmą członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert jest jawne,Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców.

3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia:

a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; dokument należy złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”;

b) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ – (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Szczegóły dotyczące złożenia ww. dokumentów zostały zawarte w dokumentacji przetargowej (SIWZ).

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 50 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w dokumentacji przetargowej (SIWZ).

6. Termin związania ofertą: 2 miesiące, co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2020