Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 265562-2019

Submission deadline has been amended by:  462917-2019
07/06/2019    S109

Polonia-Katowice: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 109-265562

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Główny Instytut Górnictwa
Número de identificación fiscal: PL-634-012-60-16
Dirección postal: pl. Gwarków 1
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-166
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Wallenburg
Correo electrónico: mwallenburg@gig.eu
Teléfono: +48 322592547
Fax: +48 322585997
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gig.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gig.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Nauka

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Número de referencia: FZ-1/5189/MKO/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

1. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pieniężne),

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa w:

MBank S.A. nr rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004, w tyt.fz-1/5189/MKO/19

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
72260000 Servicios relacionados con el software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
80533100 Servicios de formación informática
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Kopalnia Doświadczalna Barbara – Mikołów, ul. Podleska 72, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa, prowadzony przez mBank S.A., nr rachunku:

21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Z dopiskiem w tytule przelewu: wadium w przetargu nr FZ-1/5189/MKO/19 Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz z świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego GIG.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi:

1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);

2) wskazywać Beneficjenta – Główny Instytut Górnictwa;

3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą);

4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji;

5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie;

6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.

4. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

5. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę umocowaną do wystawienia dokumentu wadialnego i złożone za pomocą miniPortalu UZP wraz z ofertą.

6. Wadium w pieniądzu zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert.

7. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, nie zawierające zobowiązań, o których mowa w ust. 3 spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość zakupu dodatkowych licencji na System. Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do dostawy przed podpisaniem Protokołu Odbioru w okresie Serwisu Utrzymaniowego dodatkowych licencji na System w cenie określonej w Ofercie Wykonawcy w pozycji „Cena dodatkowej licencji”. 2. Zamawiający ma prawo do zlecenia dodatkowych Usług Rozwoju po przekroczeniu limitu określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału, za stawkę za realizację godziny Usługi Rozwoju określonej w Ofercie Wykonawcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc/docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym ...

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował trzy usługi wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą Oprogramowania, przy czym:

1) każda obejmowała zakres nie mniejszy, niż:

a) dostarczenie dokumentu analizy przedwdrożeniowej,

b) dostawę i wdrożenie oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny, przy czym musiała ona obejmować, co najmniej cztery ze wskazanych poniżej obszarów:

a. Finanse i księgowość,

b. Kadry i płace,

c. Majątek trwały,

d. Elektroniczny obieg dokumentów i zadań,

e. Sprzedaż i zakupy,

f. Zarządzanie projektami,

g. Zarządzanie relacjami z klientem.

2) wartość dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wynosiła minimum 800 000,00 PLN brutto każda, a wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury sprzętowej,

3) przynajmniej jeden wdrożony Zintegrowany System Informatyczny zapewniał jednoczesną pracę co najmniej 40 użytkownikom,

4) Wykonawca wskaże dokładne nazwy zrealizowanych usług, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację usług, ze szczegółowym wskazaniem obszarów funkcjonalnych i liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie pracować, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, co najmniej 10 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba - posiadający:

a) wykształcenie wyższe,

b) certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub równo-ważny, udzielony przez niezależną instytucję akredytowaną do certyfikacji,

c) co najmniej 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu, w co najmniej dwóch zakończonych projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujących wdrożenie w co najmniej czterech obszarach: Finanse i księgowość, Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny obieg dokumentów i zadań, Sprzedaż i zakupy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie relacjami z klientem, w tym co najmniej jednym o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.

2) Konsultanci wdrożeniowi – minimum 5 osób, przy czym każda z tych osób może przypadać na nie więcej niż dwa (2) niżej wymienione obszary funkcjonalne, a wszyscy konsultanci łącznie muszą obejmować wszystkie poniższe obszary:

Finanse i księgowość, Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny obieg dokumentów i zadań, Sprzedaż i zakupy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie relacjami z klientem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował konsultantami wdrożeniowymi posiadającymi:

a) wykształcenie średnie lub wyższe,

b) minimum 2-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby każdy konsultant wdrożeniowy wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch projektów wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w których pełnił rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego został przypisany w niniejszym po-stępowaniu, w tym co najmniej jednego na kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto.

3) Architekt – minimum 1 osoba – posiadająca:a) wykształcenie średnie lub wyższe, b) minimum 2-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w projektowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby architekt wykazał się doświadczeniem w projektowaniu architektury co najmniej jednego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w pro...

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Projekcie na kwotę minimum 800 000 PLN brutto.

4) Programista – minimum 1 osoba – posiadająca:

a) wykształcenie średnie lub wyższe,

b) minimum 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w tworzeniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby programista wykazał się doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w którym pełnił rolę programisty w tym co najmniej jednego wdrożenia dla minimum 30 jednoczesnych użytkowników.

5) Specjalista o kompetencjach administratorsko–instalacyjnych - minimum 1 osoba – posiadająca:

a) wykształcenie średnie lub wyższe,

b) minimum 2–letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych oraz uczestnictwo w roli administratora w realizacji, co najmniej 2 projektów, w których powstał System w okresie ostatnich 3 lat.

6) Koordynator ds. testów - minimum 1 osoba – posiadająca:

a) wykształcenie minimum średnie lub wyższe

b) minimum 2-letnie licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie testowania systemów, w co najmniej 2 projektach, w których powstał System w okresie ostatnich 3 lat.

W odniesieniu do certyfikatów wskazanych w rozdziale IX pkt 3 Zamawiający przez certyfikat równoważny rozumie certyfikat, który:

— jest analogiczny, co do zakresu z przykładowym certyfikatem wskazanym z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:

• analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,

• analogiczny stopień poziomu kompetencji,

• analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu,

— potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Prace projektowe powinny się rozpocząć w ciągu 5 dni od podpisania Umowy.

2. Wdrożenie Systemu powinno zakończyć się maksymalnie do dnia 31.3.2021, z uwzględnieniem:

1) Startu Produkcyjnego Systemu określonego na dzień 2.1.2021 r.,

3. Wykonawca po Odbiorze Etapu V zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Utrzymaniowego. Serwis Utrzymaniowy będzie trwać od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia do zakończenia okresu minimum 24 miesięcy liczonego od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu V. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu gwarancyjnego zgodnie z § 11 umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

4. Harmonogram Ramowy Projektu przedstawiony został w rozdziale 7 OPZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1 40-166 Katowice, POLSKA, pokój 226, II p

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument (Oświadczenie). Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawcy składają w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Dokument JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą za pomocą miniPortalu UZP.

1. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pieniężne),

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa w:

MBank S.A.

Nr rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

W tytule przelewu zaleca się wskazanie:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr FZ-1/5189/MKO/19 Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz z świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądzu powinno zostać podpisane podpisem kwalifikowanym i złożone za pomocą miniPortalu UZP. Wykonawca składa dokumenty korzystając z Formularza do komunikacji w miniPortalu UZP.

8) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub poręczenia winno być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie.

10) Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019