Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 265575-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Varsovia: Servicios de Internet

2019/S 109-265575

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dirección postal: al. J. Ch. Szucha 23
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-580
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Gola, Radosław Wojda
Correo electrónico: bzp@msz.gov.pl
Teléfono: +48 225239910
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/dyplomacja
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi w zakresie symetrycznego dostępu do sieci Internet

Número de referencia: BDG.741.024.2019
II.1.2)Código CPV principal
72400000 Servicios de Internet
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (24 godz.) w okresie 36 miesięcy symetrycznych kablowych łączy dostępowych zapewniających dostęp do Internetu w następujących 9 lokalizacjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Warszawa, al. J. Ch. Szucha 21, ul. Karmazynowa 1a, Warszawa, ul. Taneczna 73, Warszawa, ul. Taneczna 67B, Warszawa, ul. Taneczna 18c, Warszawa, ul. Miodowa 10, Warszawa, ul. Krywulta 2, Warszawa, ul. Krucza 38/42, Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (24 godz.) w okresie 36 miesięcy symetrycznych kablowych łączy dostępowych zapewniających dostęp do Internetu w następujących dziewięciu lokalizacjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Warszawa, al. J. Ch. Szucha 21, ul. Karmazynowa 1a, Warszawa, ul. Taneczna 73, Warszawa, ul. Taneczna 67B, Warszawa, ul. Taneczna 18c, Warszawa, ul. Miodowa 10, Warszawa, ul. Krywulta 2, Warszawa, ul. Krucza 38/42, Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23.

Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę w następujących lokalizacjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

1. Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 21

2. Warszawa, ul. Karmazynowa 1a

3. Warszawa, ul. Taneczna 73

4. Warszawa, ul. Taneczna 67B

5. Warszawa, ul. Taneczna 18c

6. Warszawa, ul. Miodowa 10

7. Warszawa, ul. Krywulta 2

8. Warszawa, ul. Krucza 38/42

9. Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23

Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Przepustowość łączy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia awarii / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dostępność usługi / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawcy muszą posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 300 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się niezbędnym doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie nie mniej niż 3 główne usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Poprzez główną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną usługę polegającą na: zapewnieniu, przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 12 miesięcy, dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 000 Mbps w odniesieniu do 1 łącza, o wartości brutto (dotyczy wartości brutto każdej z minimum 3 wymaganych usług) nie mniejszej niż 500 000,00 PLN z tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną to okres jej nieprzerwanej realizacji na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 12 miesięcy a wartość zrealizowanej części usługi w tym okresie nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN.

Usługi wskazane przez Wykonawcę muszą spełniać wszystkie ww. warunki dotyczące rodzaju i wartości.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 23m, POLSKA, sala 86 – wejście „C”

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert),

Jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków kredytowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej;

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, gdy Wykonawca, z uwagi na miejsce pochodzenia, nie ma możliwości uzyskania dokumentów opisanych w ogłoszeniu zawiera SIWZ.

6. Wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz.1126).

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofertą.

10. Wykonawca składa wraz z ofertą Regulamin świadczenia Usługi, o którym mowa w par. 6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019