Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 265920-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Zduńska Wola: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 109-265920

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Zduńskowolski
Dirección postal: ul. Złotnickiego 25
Localidad: Zduńska Wola
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Código postal: 98-220
País: Polonia
Persona de contacto: Włodzimierz Piegat
Correo electrónico: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Teléfono: +48 438232204
Fax: +48 438232204
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.powiatzdunskowolski.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych

Número de referencia: ZP.272.8.2019
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacja materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne zawiera załącznik nr 2 (a – f) do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7a – 7f do SIWZ. W/w załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ich zapisami.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.procedura odwrócona).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została opisana w rozdziale II pkt 5 SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice baza BDOT 500. Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
71354000 Servicios de cartografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla Gminy Zapolice, opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla gminy Zapolice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowaniu danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym dokumentacji pomiarowej PZGiK. Termin realizacji Etapu I do 31.1.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 28.2.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

Dotyczy sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

7.4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.1 SIWZ pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.2 SIWZ pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/02/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości na Część 1 zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opracowanie kompleksowe Gmina i Miasto Szadek - baz BDOT 500, GESUT - (z wyłączeniem części wiejskiej – jednostki ewidencyjnej 101902_5). Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71354300 Servicios de estudios catastrales
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
71355000 Servicios de agrimensura
71354000 Servicios de cartografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla Gminy i Miasta Szadek, opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Miasta Szadek oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla Gminy i Miasta Szadek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT (dla terenu Miasta Szadek) oraz danych BDOT500 dla gminy i Miasta Szadek na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK. Termin realizacji Etapu I do 30.5.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu II do 25.6.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 2 w wysokości zamówienia: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opracowanie kompleksowe Gmina Zduńska Wola - baz BDOT 500 i GESUT. Harmonizacja bazy danych BDOT500, GESUT i EGiB

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71354300 Servicios de estudios catastrales
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
71355000 Servicios de agrimensura
71354000 Servicios de cartografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla Gminy Zduńska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK; Termin realizacji Etapu I do 29.10.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 29.11.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 29/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 3 w wysokości zamówienia: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opracowanie kompleksowe dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola - BDOT 500 GESUT Harmonizacja baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71354300 Servicios de estudios catastrales
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
71355000 Servicios de agrimensura
71354000 Servicios de cartografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obrębów 14 i 15 miasta Zduńska Wola oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących dla baz danych mapy zasadniczej Miasta Zduńska Wola, w tym wyeliminowanie elementów (obiektów), które są zdublowane w bazach danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2d do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7d do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 (dla obrębów 14 i 15 miasta Zduńska Wola) na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK. w tym wyeliminowanie elementów (obiektów), które są zdublowane w bazie danych (dla Miasta Zduńska Wola). Termin realizacji Etapu I do 30.9.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 20.11.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 4 w wysokości zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) zgodnie z wykazem operatów technicznych do zeskanowania – 2 000 szt

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
71354000 Servicios de cartografía
71354100 Servicios de cartografía digital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającego na wykonaniu didgitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), zgodnie z wykazem operatów technicznych do zeskanowania – 2 000 szt.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na zrealizowaniu zadania dla pierwszych 100 operatów technicznych, włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin realizacji Etapu I do 31.1.2020 r.

2) Etap II – polegający na zrealizowaniu zadania dla pozostałych operatów technicznych objętych zadaniem włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin realizacji Etapu II do 30.3.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2e do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7e do SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/03/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 5 w wysokości zamówienia:2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB), EgiB – dwa zadania; Obręb Gajewniki – gm. Zduńska Wola Obręb Pratków – gm. Zduńska Wola

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
71354000 Servicios de cartografía
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającego na wykonaniu modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB), EgiB – dwa zadania; Obręb Gajewniki – gm. Zduńska Wola Obręb Pratków – gm. Zduńska Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2f do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7f do SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 6 w wysokości zamówienia: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że

Dla części I zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto;

Dla części II zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

Dla części III zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto;

Dla części IV zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę 150 000,00 PLN brutto;

Dla części V zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto;

Dla części VI zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto

V.1.3.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla Części I, II, III, IV, V, VI zamówienia

1) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 725 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne inwentaryzacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

2) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 725 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

Uwaga 1. Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ może wykazać się dysponowaniem 1 osobą, która łącznie posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 1) i 2).2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem innymi osobami dla każdej części zamówienia. Wykonawca nie może wskazać tych samych osób na potwierdzenie spełnienia warunku w różnych częściach zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

V.I.3.3 w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach UE a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

7.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu usług (zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

2) wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załącznikach nr 7a–f do SIWZ – wzór umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w załącznikach nr 7 a–f do SIWZ – wzór umowy.

Dotyczy sekcji VI.3) 7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” - wg. załącznika nr 3 do SIWZ. JEDZ powonień być wypełniony i złożony zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 09/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 09:30
Lugar:

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA, sala konferencyjna. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zamawiający: nie dopuszcza ofert wariantowych, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przeprowadzał dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5-7 ust. Pzp

7.4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

7.4.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1 SIWZ:

Pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

7.4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019