Servicios - 265920-2019

07/06/2019    S109

Polska-Zduńska Wola: Usługi bazy danych

2019/S 109-265920

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Zduńskowolski
Adres pocztowy: ul. Złotnickiego 25
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piegat
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Tel.: +48 438232204
Faks: +48 438232204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatzdunskowolski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych

Numer referencyjny: ZP.272.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacja materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne zawiera załącznik nr 2 (a – f) do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7a – 7f do SIWZ. W/w załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ich zapisami.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.procedura odwrócona).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została opisana w rozdziale II pkt 5 SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice baza BDOT 500. Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla Gminy Zapolice, opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla gminy Zapolice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowaniu danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym dokumentacji pomiarowej PZGiK. Termin realizacji Etapu I do 31.1.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 28.2.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

Dotyczy sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

7.4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.1 SIWZ pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.2 SIWZ pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości na Część 1 zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie kompleksowe Gmina i Miasto Szadek - baz BDOT 500, GESUT - (z wyłączeniem części wiejskiej – jednostki ewidencyjnej 101902_5). Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla Gminy i Miasta Szadek, opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Miasta Szadek oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla Gminy i Miasta Szadek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT (dla terenu Miasta Szadek) oraz danych BDOT500 dla gminy i Miasta Szadek na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK. Termin realizacji Etapu I do 30.5.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu II do 25.6.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 2 w wysokości zamówienia: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie kompleksowe Gmina Zduńska Wola - baz BDOT 500 i GESUT. Harmonizacja bazy danych BDOT500, GESUT i EGiB

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych dla Gminy Zduńska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK; Termin realizacji Etapu I do 29.10.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 29.11.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 3 w wysokości zamówienia: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie kompleksowe dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola - BDOT 500 GESUT Harmonizacja baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i opracowaniu bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obrębów 14 i 15 miasta Zduńska Wola oraz wykonanie niezbędnych działań harmonizujących dla baz danych mapy zasadniczej Miasta Zduńska Wola, w tym wyeliminowanie elementów (obiektów), które są zdublowane w bazach danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2d do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7d do SIWZ.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 (dla obrębów 14 i 15 miasta Zduńska Wola) na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK. w tym wyeliminowanie elementów (obiektów), które są zdublowane w bazie danych (dla Miasta Zduńska Wola). Termin realizacji Etapu I do 30.9.2020 r.

2) Etap II – polegający na przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK. Termin realizacji Etapu I do 20.11.2020 r.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 4 w wysokości zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) zgodnie z wykazem operatów technicznych do zeskanowania – 2 000 szt

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającego na wykonaniu didgitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), zgodnie z wykazem operatów technicznych do zeskanowania – 2 000 szt.

Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – polegający na zrealizowaniu zadania dla pierwszych 100 operatów technicznych, włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin realizacji Etapu I do 31.1.2020 r.

2) Etap II – polegający na zrealizowaniu zadania dla pozostałych operatów technicznych objętych zadaniem włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin realizacji Etapu II do 30.3.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2e do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7e do SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 5 w wysokości zamówienia:2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB), EgiB – dwa zadania; Obręb Gajewniki – gm. Zduńska Wola Obręb Pratków – gm. Zduńska Wola

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zduńskowolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającego na wykonaniu modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB), EgiB – dwa zadania; Obręb Gajewniki – gm. Zduńska Wola Obręb Pratków – gm. Zduńska Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2f do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki techniczne oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7f do SIWZ.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0004/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 6 w wysokości zamówienia: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że

Dla części I zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto;

Dla części II zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

Dla części III zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto;

Dla części IV zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę 150 000,00 PLN brutto;

Dla części V zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto;

Dla części VI zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto

V.1.3.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla Części I, II, III, IV, V, VI zamówienia

1) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 725 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne inwentaryzacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

2) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 725 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

Uwaga 1. Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ może wykazać się dysponowaniem 1 osobą, która łącznie posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 1) i 2).2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem innymi osobami dla każdej części zamówienia. Wykonawca nie może wskazać tych samych osób na potwierdzenie spełnienia warunku w różnych częściach zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

V.I.3.3 w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach UE a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu usług (zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

2) wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załącznikach nr 7a–f do SIWZ – wzór umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w załącznikach nr 7 a–f do SIWZ – wzór umowy.

Dotyczy sekcji VI.3) 7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” - wg. załącznika nr 3 do SIWZ. JEDZ powonień być wypełniony i złożony zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA, sala konferencyjna. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający: nie dopuszcza ofert wariantowych, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przeprowadzał dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5-7 ust. Pzp

7.4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

7.4.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1 SIWZ:

Pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

7.4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2019