Servicios - 266572-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 109-266572

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 105-256299)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Dirección postal: pl. Politechniki 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-661
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Kaczanowska
Correo electrónico: zp.ci@pw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ci.pw.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Número de referencia: Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-256299

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Rodzaj procedury
En lugar de:

Procedura otwarta

Léase:

Procedura otwarta.

Procedura przyspieszona.

Uzasadnienie:

Po dokonaniu analizy wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Zamawiający uznał, iż wyłonienie Wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonanie jej w przewidywanym w dokumentacji przetargowej terminie przy zachowaniu 35–dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe i zagraża interesom Zamawiającego.

Na etapie pisania wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ww. projektu, Politechnika Warszawska nie posiadała informacji o powstającej w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) aplikacji mobilnej, wspomagającej obsługę systemu USOS oraz systemów zależnych przez pracowników i studentów. Na etapie powstawania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargu na Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” (umowa została zawarta 11.6.2018 r.), dostępne były jedynie informacje odnośnie zarysu funkcjonalności w aplikacji mobilnej. W związku z tym, wszelkie opisy i założenia w ww. dokumentacji opierały się na podstawowych funkcjonalnościach aplikacji mobilnej, którą Politechnika Warszawska miała zamówić u Wykonawcy. W ramach ww. zamówienia Zamawiający nie mógł zatem wymagać od Wykonawcy wykonania usług w zakresie aplikacji mobilnej, gdyż aplikacja ta tworzona była w tym czasie przez MUCI.

MUCI przekazało ukończoną aplikację mobilną Mobilny USOS do dyspozycji stowarzyszonych członków pod koniec roku 2018. Politechnika Warszawska w dniu 6.12.2018 roku udostępniła studentom i pracownikom utworzoną przez MUCI aplikację Mobilny USOS. W związku z tym, iż dokumentacja przetargowa do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie e-usług publicznych przewidywała powstanie podstawowych funkcjonalności, podjęto decyzję o uruchomieniu przetargu na pozostałe funkcjonalności zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będące uzupełnieniem projektu.

W związku z powyższym, od stycznia br. trwały prace nad opracowaniem pełnej dokumentacji przetargowej, w celu pełnej realizacji ww. projektu, niezbędnej do wszczęcia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modyfikację systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS. Był to możliwie najkrótszy czas do prawidłowego opracowania dokumentacji na podstawie której, możliwe będzie prawidłowe wykonanie zamówienia przez Wykonawcę.

Zamawiający wyznaczył termin na wykonanie ww. zamówienia do 29.11.2019 r., a datą końcową realizacji projektu i jego rozliczenia jest 31.12.2019 r. Wobec powyższych terminów istnieje duże ryzyko, a nawet pewność, że przy 35–dniowym terminie na składanie ofert, Wykonawca nie zrealizowałby zamówienia. Ponadto, istnieje ryzyko, że żaden Wykonawca nie złożyłby oferty.

Skrócenie terminu składania ofert na 15–dniowy, nie wynika z winy Zamawiającego, ale z okoliczności niezależnych od niego. Zamawiający nie miał wpływu na termin udostępnienia aplikacji Mobilnej mobilny USOS przez MUCI i pomimo dochowania należytej staranności nie mógł przewidzieć, kiedy ta aplikacja zostanie oddana do użytku.

W związku z powyższym, aby Zamawiający mógł prawidłowo zrealizować, rozliczyć i tym samym prawidłowo zakończyć ww. projekt zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (przeprowadzenie postępowania w jak najkrótszym terminie). Nieprzeprowadzenie przedmiotowego postępowania prowadziłoby do niepełnej realizacji projektu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: