Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 266618-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Cracovia: Servicios de cartografía digital

2019/S 109-266618

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Krakowski
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: al. Słowackiego 20
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL214 Krakowski
Código postal: 30-037
País: Polonia
Persona de contacto: Renata Sykut, Anna Kondracka
Correo electrónico: zp@powiat.krakow.pl
Teléfono: +48 123979105
Fax: +48 126335294
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://powiat.krakow.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Krzeszowice – obszar wiejski”

Número de referencia: GKiK/ZP-6/2019
II.1.2)Código CPV principal
71354100 Servicios de cartografía digital
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Krzeszowice – obszar wiejski

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 912 951.80 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
71354000 Servicios de cartografía
71355100 Servicios de fotogrametría
79999100 Servicios de escaneado
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Krzeszowice - obszar wiejski.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do zaproszenia do negocjacji:

a) Zał. nr 5 – Warunki Techniczne

b) Zał. nr 6 – Wzór umowy wraz z załącznikiem

c) Zał. nr 7 –Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych wraz z załącznikiem

d) Zał. nr 8 - Harmonogram

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, Projekt RPMP.02.01.04-12-0062/16.

II.2.14)Información adicional

Uwaga do sekcji II.1.6) i II.1.7 (Informacja o częściach, wartość zamówienia): Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Łączna wartość wszystkich części zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i wynosi 8 608 231,64 PLN netto.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (nr ref. GKiK/ZP – 7/2018) nie została złożona żadna oferta w części 7 zamówienia pn. „Digitalizacja, weryfikacja,poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Krzeszowice - obszar wiejski”. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: INFOGEO Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Rzemieślnicza 3
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Código postal: 42-504
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 912 951.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Uwaga do sekcji V.2.1: Data zawarcia umowy zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, po zakończeniu negocjacji z Wykonawcą.

Uwaga do sekcji V.2.4: Całkowita końcowa wartość zamówienia zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, po zakończeniu negocjacji z Wykonawcą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Terminy składania odwołań zostały określone w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019