Servicios - 267990-2020

09/06/2020    S110

Lituania-Klaipėda: Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos

2020/S 110-267990

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Número de identificación fiscal: 188710823
Dirección postal: Liepų g. 11
Localidad: Klaipėda
Código NUTS: LT LIETUVA
Código postal: LT-91502
País: Lituania
Persona de contacto: Kristina Sirvidienė
Correo electrónico: pirkimai@klaipeda.lt
Teléfono: +370 46396104
Fax: +370 46396178
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.klaipeda.lt
Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=518417
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=518417&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pagalbos į namus Klaipėdos mieste teikimo paslaugos

II.1.2)Código CPV principal
85311100 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Maksimaliai paslaugos teikiamos 150 asmenų per dieną, maksimalus paslaugų kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 227 700 val., sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 proc. Tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didelė, jeigu ji viršys 1 589 800,00 EUR su PVM (arba 1 589 800,00 EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85311200 Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT LIETUVA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Klaipėda.

II.2.4)Descripción del contrato:

Maksimaliai paslaugos teikiamos 150 asmenų per dieną, maksimalus paslaugų kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 227 700 val., sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 proc. Tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didelė, jeigu ji viršys 1 589 800,00 EUR su PVM (arba 1 589 800,00 EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 10/08/2020
Fin: 10/09/2023
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Paslaugos teikiamos 36 mėnesius, apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

1. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) bent 3 socialinius darbuotojus, turinčius socialinio darbuotojo išsilavinimą, kurių darbo patirtis socialinio darbo srityje ne mažesnė kaip 1 metai;

2) bent 37 individualios priežiūros personalo specialistus;

2. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs ir (arba) vykdo bent 1 ar daugiau pagalbos į namus teikimo paslaugų sutartį (-čių), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 394 200,00 EUR be PVM.

Pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų apraše.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) paslaugų teikėjui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą, nekokybiškai suteiktas paslaugas nustatoma 500 EUR bauda, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus paslaugų teikėją (faksu ar el. paštu). Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant;

2) paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą ar piktnaudžiaujant, paslaugų gavėjas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 13/07/2020
Hora local: 13:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klaipėdos apygardos teismas
Dirección postal: H. Manto g. 26
Localidad: Klaipėda
Código postal: LT-92131
País: Lituania
Teléfono: +370 46390960
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2020