Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 268763-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo a sistemas

2019/S 110-268763

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: ul. Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zus.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ubezpieczenia społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług opieki serwisowej oraz Usługi opieki utrzymaniowej systemu Centrum Obsługi Telefonicznej

Número de referencia: TZ/271/9/19
II.1.2)Código CPV principal
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie Usług opieki serwisowej oraz Usługi opieki utrzymaniowej systemu Centrum Obsługi Telefonicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz w Grudziądzu, Miastku, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, w Jaśle i Nowym Sączu.

II.2.4)Descripción del contrato:

W ramach przedmiotu zamówienia „Świadczenie Usług opieki serwisowej oraz Usługi opieki utrzymaniowej systemu Centrum Obsługi Telefonicznej”, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca rozbuduje istniejące Środowisko produkcyjne COT o bramę głosową, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługę serwisu i utrzymania systemu call center obejmującą co najmniej dwie (2) lokalizacje dla co najmniej 100 stanowisk konsultanckich łącznie dla wszystkich lokalizacji.

W przypadku gdy Wykonawca będzie posługiwać się doświadczeniem nabytym na podstawie usług świadczonych w ramach konsorcjum, wówczas Wykonawca może powoływać się na realizację takiej usługi, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jej realizacji.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień złożenia wykazu usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.4. SIWZ, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, przy czym:

1) dla lokalizacji w Grudziądzu, Miastku, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie oraz Centrali ZUS w Warszawie przez cały okres trwania umowy;

2) dla lokalizacji w Jaśle i Nowym Sączu nie wcześniej niż od dnia 3.6.2020 r. do końca trwania umowy.

2. Wykonawca rozbuduje istniejące Środowisko produkcyjne COT o bramę głosową, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 034-076700
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, POLSKA, skrzydło „C”, piętro I, Sala narad - pok. 135.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) - zgodnie z § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) - zgodnie z § 5 pkt. 2 ww. Rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) - zgodnie z § 5 pkt. 3 ww. Rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) - zgodnie z § 5 pkt. 5 ww. Rozporządzenia.

6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (...) - zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (...) - zgodnie z § 5 pkt. 6 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) zgodnie z § 5 pkt. 10 ww. Rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. 4.4.1.1.1. SIWZ.

10. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych zawiera SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl w zakładce Zamówienia publiczne

III. Inne dodatkowe informacje:

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

2. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6. wynosi 60 dni.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

4. Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019