Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 268802-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de desarrollo de software personalizado

2019/S 110-268802

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Número de identificación fiscal: 30796482
Dirección postal: Žellova 2
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 829 24
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mária Šuleková
Correo electrónico: maria.sulekova@udzs-sk.sk
Teléfono: +421 903711533
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.udzs-sk.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Dohľad nad verejným zdravotným poistením, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS

Número de referencia: 3EESSI05062019
II.1.2)Código CPV principal
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 921 102.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72262000 Servicios de desarrollo de software
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72263000 Servicios de implementación de software
72265000 Servicios de configuración de software
72268000 Servicios de suministro de software
72254100 Servicios de prueba de sistemas
72316000 Servicios de análisis de datos
72317000 Servicios de almacenamiento de datos
72318000 Servicios de transmisión de datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
71241000 Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis
71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

Modul Národná brána (NG) má zabezpečiť transformáciu správ od kompetentných národných inštitúcií, ktoré budú s NG komunikovať v národnom formáte do medzinárodného formátu v profile ebMS3.0 AS4 a odoslať túto správu bezpečným spôsobom prostredníctvom siete GOVNET do prístupového bodu a ďalej do príslušnej inštitúcie v inom členskom štáte a opačne prijať správu z prístupového bodu, transformovať ju do národného formátu a odoslať ju kompetentným inštitúciám na spracovanie prostredníctvom webových služieb. Jadro NG má byť postavené na prepoužiteľnom komunikačnom module BMS, ktoré obsahuje Referenčná Implementácia Národnej Aplikácie (RINA) ktorú dodáva Európska komisia prostredníctvom projektu EESSI. Modul Národná aplikácia (NA) má zabezpečiť vstup, spracovanie a výstup informácií od užívateľov, ktoré sú zadané prostredníctvom grafického rozhrania, importom alebo prostredníctvom API rozhrania. Modul Národné Aplikačné Služby (NAS) má byť súčasťou NG a má zabezpečiť podporné funkcionality, ktoré zabezpečujú prevádzku aplikačnej a komunikačnej vrstvy.

EESSI má komplexne riešiť agendu elektronickej výmeny informácií v zmysle platnej legislatívy. Implementácia 3 prostredí: Testovacie, Akceptačné, Produkčné.

Návrh architektúry riešenia. Definovanie hardwarových požiadaviek na základe navrhnutej architektúry. Dodávka

Hardware nie je súčasťou obstarávania. EESSI musí byť navrhnutý ako cloud ready, teda musí byť schopný prevádzkovania v dátovom centre s virtuálnym prostredím.

Použitie modulu RINA BMI WS dodávaného EÚ ako základ pre Národnú bránu.

Štruktúra správ je definovaná XSD schémami.

Implementácia synchronizácie dátového modelu, schém a číselníkov medzi centrálnym nodom, prístupovým bodom, národnou bránou a národnou aplikáciou.

Očakávaný počet obojsmerne prenesených správ ročne je 700 000.

Požadovaná dostupnosť systému je 99,9 %.

Služby poskytované pri prevádzke informačného systému.

Vypracovanie metodických dokumentov:

Havarijný plán

Riadenie zmien a konfigurácie EESSI.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejnenej v profile verejného obstarávateľa a nezverejnenej časti súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 274
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Grant CEF Telecom 2017.

II.2.14)Información adicional

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky vo výške 40 000,-EUR.

Podrobné informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti G.Zábezpeka.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

VO sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uloženy zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne sú podmienky účasti podrobne uvedené v súťažných podkladoch

Zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

3. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

4. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uchádzač preloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky.

(Verejný obstarávateľ považuje za deň predkladania ponúk deň uverejnený v oznámení o vyhlásení VO a v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, časť III, odsek 18.2 súťažných podkladov, v prípade, ak sa lehota na predkladanie ponúk nepredlžovala. Ak verejný obstarávateľ v procese prípravy ponúk predĺžil lehotu na predkladanie ponúk bude považovať za deň predkladania ponúk posledný deň predĺženej lehoty na predkladanie ponúk.)

V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkový kalendár. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie o tom, že má k dispozícii na predmet zákazky finančné krytie, alebo predloží originál, resp. úradne osvedčenú kópiu nezáväzného úverového prísľubu banky na plnenie Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb vo výške 50 % ponúknutej ceny za dielo.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Technická spôsobilosť, alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác, alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. podľa § 35 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

4. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

5. podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne sú podmienky účasti podrobne uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne je minimálna požadovaná úroveň štandardov podrobne uvedená v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejneného v profile verejného obstarávateľa.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/05/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Sprístupnenie ponúk je verejné s možnosťou účasti uchádzačov. Štatutárny orgán/štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym orgánom/štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym orgánom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na sprístupnení ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.

4. Záujemca je povinný vypracovať ponuku v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb a nezverejnenou časťou súťažných podkladov. Časť súťažných podkladov nie je zverejnená z dôvodu ochrany dôverných informácií. Nezverejnená časť súťažných podkladov bude záujemcovi poskytnutá na základe uzatvorenej Dohody o mlčanlivosti. Návrh Dohody o mlčanlivosti je uložený v profile verejného obstarávateľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019