Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 268945-2019

10/06/2019    S110

Bulgaria-Sofía: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 110-268945

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Número de identificación fiscal: 121858220
Dirección postal: ul. „Krichim“ No. 1
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1407
País: Bulgaria
Persona de contacto: Kristiyan Velinov
Correo electrónico: kvelinov@nhif.bg
Teléfono: +359 29659-214
Fax: +359 2965-9165
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nhif.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://www.nhif.bg/page/244
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.nhif.bg/page/1880
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Технич. поддръжка, актуализир., разширение и подобрение на съществуващи модули на прогр. продукт HOSP_CPW за автоматиз. обработ. и анализ на информ. по извърш. дейност от ЛЗ за БМП, скл. дог. с НЗОК

Número de referencia: 1880
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата поръчка е „Техническа поддръжка, актуализиране, разширение и подобрение на съществуващи модули на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК“.

Целта на поръчката е да се осигури непрекъсната поддръжка и съответни гаранции за непрекъснатост на операциите и правилното функциониране на програмните модули на HOSP_CPW за обработка на данните от лечебните заведения изпълнители на болнична медицинска помощ, с които работят съответно служителите от Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и служителите в ЦУ на НЗОК.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 70 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На адреса на възложителя, гр. София, ул. „Кричим“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

В предмета на поръчката се включват следните основни дейности:

1. Актуализация на всички номенклатури, използвани в модулите на програмен продукт HOSP_CPW, съгласно действащата нормативна уредба;

2. Актуализиране на логическия, медицински и финансов контрол върху отчетните данни по клинични пътеки, амбулаторни процедури, клинични процедури, медицински изделия, лекарства, съгласно действащата нормативна уредба;

3. Поддръжка на функционалностите на всички модули на програмен продукт HOSP_CPW, съгласно действащата нормативна уредба;

4. Поддръжка на интерфейсите за преглед и редактиране на данни, номенклатури и регистри във всички модули на системата;

5. Актуализиране на бизнес процеси, свързани с приемане на отчетните файлове при промени в действащата към момента нормативна уредба;

6. Актуализиране на генерираните от системата справки и разработване при необходимост на допълнителни справки за контрол и анализ върху данните, обработвани от програмния продукт;

7. Актуализиране на форматите за отчет на данни по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури от лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ при промени в действащата към момента нормативна уредба;

8. Актуализиране на функционалностите за обмен на данни между модулите и базите данни на системата;

9. Техническа поддръжка на програмния продукт HOSP_CPW за отстраняване на проблемите при експлоатацията на всички съществуващи и ново създадени модули и функционалности;

10. Подобрение и разширение на съществуващите модули и интерфейси на програмния продукт (в случай, че определеният изпълнител предлага такива);

11. За извършване на дейностите в обхвата на поръчката участниците следва да прилагат внедрена система за управление на сигурността на информацията по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентен, за което представят към техническото си предложение заверено копие от валиден сертификат по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица;

12. Всички останали изисквания и условия по изпълнение на поръчката описани в техническите изисквания и спецификации, приложениe към документацията на поръчката.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: ТО — техническа оценка / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 70 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

* Участниците следва да оферират цени в рамките на посочената прогнозна стойност. Участник, в чиято оферта е предложена цена, която надхвърля посочената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. За удостоверяване съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние участниците попълват част IV, буква „Б“ в ЕЕДОП, където представят информация за размера на реализирания оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2. Участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за икономическо и финасово състояние, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 62, ал. 1 от ЗОП, като представя годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Документите по т. 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката*, в размер на не по-малко от 50 000,00 (петдесет хиляди BGN) без ДДС за последните 3 приключили финансови години общо, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

* „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ по смисъла на §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

Под сфера, попадаща в обхвата на обществената поръчка, следва да се разбират проекти и/или приключени етапи от проекти и/или дейности, и/или услуги, свързани с внедряване и поддръжка на информационни системи, обработващи масиви от данни с обем не по-малък от 60 GB и не по-малко 100 000 записа седмично.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. За удостоверяване съответствието си изискването да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, сходни или идентични с тези на поръчката, участниците попълват част IV, буква „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите.

2. За удостоверяване съответствието си изискването да разполагат с минимум 1 специалист, който притежава необходимия опит, образование и професионална квалификация за извършване на дейностите по предмета на поръчката, участниците попълват част IV, буква „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за персонала, който ще изпълнява дейностите по предмета на обществената поръчка, с посочване на името/имената на лицето/лицата, образованието, притежаваните сертификати и професионалния опит. Описанието трябва да включва минимум следната информация:

— За образованието следва да бъде посочена придобитата специалност, номер на дипломата, дата на издаване и от кое учебно заведение е издадена,

— За притежаваните сертификати следва да се посочи конкретно вид и номер на сертификата, сертифициращата организация и дата на издаване,

— За професионалния опит следва да се посочи месторабота/работодател, длъжност и основни функции на лицето; наименование на проектите (предмета на договора), в които е участвал експерта; възложител/клиент по проекта с лице и данни за контакт, период на изпълнение, заемана позиция и извършени дейности.

3. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, както следва:

4.1. По т. 1. се представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

4.2. По т. 2. се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Документите по т. 4.1 и т. 4.2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

5. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура, участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.

*Като предмет сходен с предмета и обема на настоящата поръчка ще се приемат изпълнени дейности по администриране и поддръжка на софтуерни продукти (информационни системи), които извършват обмен на информация с други информационни системи; обработват обем от данни не по-малък от 60 GB и не по-малко от 100 000 записа седмично; при които се използват Oracle технологиите или еквивалентни и DELPHI 6 или еквивалентни.

2. Участниците следва да разполагат с минимум един специалист, който притежава необходимия опит, образование и професионална квалификация за извършване на дейностите по предмета на поръчката. Предложеният специалист трябва да отговаря на следните изискванията по отношение на образование, професионален опит и квалификация:

— Образователно-квалификационна степен „магистър“ в „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина;

— Валидни професионални сертификати, професионална компетентност по Oracle DB, Oracle SQL и PL/SQL (Oracle Database Administration и/или Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL или еквивалентни);

— Минимум 7 (седем) години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен опит, като ръководител (или еквивалентна позиция) на три проекта, свързани с администриране и поддръжка на софтуерни продукти (информационни системи), обработващи обем от данни не по-малък от 60 GB и не по малко от 100 000 записа седмично, при които се използват Oracle технологиите или еквивалентни и DELPHI 6 или еквивалентни и извършващи обмен на информация с други информационни системи.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката — гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК — БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD.

................

Продължава в поле VI.3 „Допълнителна информация“.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Продължение от раздел III.2.2):

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договорa.

1.1. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.2. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.3. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

1.4. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

2. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Всички останали изисквания и условия са посочени в документацията на обществената поръчка и приложенията към нея.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019