El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 268985-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de formación de personal

2019/S 110-268985

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Número de identificación fiscal: 30845572
Dirección postal: Kutuzovova 8
Localidad: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 832 47
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jaroslav Kuča
Correo electrónico: jaroslav.kuca@mod.gov.sk
Teléfono: +421 2960317645
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mosr.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://uvo.gov.sk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://evo.gov.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách

Número de referencia: ÚpIA-146/2019
II.1.2)Código CPV principal
79632000 Servicios de formación de personal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 083 333.33 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Vykonať základný a zdokonaľovací výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách podľa schválených výcvikových programov vo výcvikovom stredisku, ktoré je držiteľom platného certifikátu ATO (schválená výcviková organizácia) vydaného Dopravným úradom podľa JAR/FCL.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 083 333.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený poskytovať služby v predmete zákazky,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.1.Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1.1.1.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.

1.1.2.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, hlavná budova

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.

2.Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.

3.Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

4.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je stanovená vo výške 20 000,00 EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5.Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

7.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8.Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že požadované služby, ktoré sú predmetom zákazky navzájom súvisia, nie je ich možné považovať za samostatné predmety zákazky z dôvodu, že ide o zákazku na dodanie služby, ktoré nie sú samostatné z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvy.

9.Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať:

— Žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

— Námietku podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019