Servicios - 269871-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios relacionados con el software

2019/S 110-269871

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 075-178374)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151742
Dirección postal: Štefanovičova
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 817 82
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Emília Ochodnická
Correo electrónico: emilia.ochodnicka@mfsr.sk
Teléfono: +421 259584007
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.finance.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

Número de referencia: MF/007355/2019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES) a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správy zapojených do CES. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi CES a uvedie ho do produktívnej prevádzky a poskytne aplikačnú podporu CES vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu uvedenom v zmluvných podmienkach a súvisiacej projektovej dokumentácii (najmä detailná špecifikácia riešenia). Úspešný uchádzač dodá CES vybudovaný na stabilnej a otvorenej platforme tak, aby po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy nebol verejný obstarávateľ obmedzovaný pri verejnom obstarávaní služieb aplikačnej podpory a údržby CES.

V rámci dodania a implementácie CES úspešný uchádzač:

— vykoná analýzu súčasného stavu a vypracovať detailnú špecifikáciu riešenia CES (ďalej ako DŠR), vrátane popisu cieľového stavu,

— vykoná implementáciu CES v súlade s detailnou špecifikáciou riešenia, vrátane dátovej integrácie, parametrizácie a konfigurácie softvéru podľa podmienok definovaných v schválenej DŠR a vykonať testovanie CES,

— udelí právo používať CES v rozsahu uvedenom ďalej v zmluvných podmienkach,

— zrealizuje migráciu organizácií, ktoré majú byť zapojené do CES,

— zrealizuje užívateľské školenia,

— zabezpečí asistovanú prevádzku CES v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a/alebo jeho samostatnej časti,

— odovzdá CES do produktívnej prevádzky.

A to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach.

Proces implementácie CES je uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) a bude bližšie špecifikovaný v detailnej špecifikácii riešenia.

CES bude zabezpečovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory v rozsahu definovanom zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zákazky za účelom zjednotenia, štandardizácie a vytvorenia predpokladov pre optimalizáciu ekonomických a podporných procesov pre subjekty verejnej správy najmä, avšak nie výlučne, v nasledovných samostatných oblastiach:

— vedenie účtovníctva,

— bankové a pokladničné operácie,

— správa pohľadávok zmluvného účtu,

— rozpočet a finančný manažment,

— konsolidácia,

— evidencia a správa majetku (vrátane nehnuteľností),

— materiálový manažment,

— predaj služieb,

— manažment grantov a poskytnutých dotácií,

— riadenie projektov,

— verejné obstarávanie (vybrané časti),

— evidencia zmlúv,

— zverejňovanie podľa platnej legislatívy (napr. Centrálny register zmlúv),

— riadenie ľudských zdrojov (personalistika, mzdy, sociálne zabezpečenie, časový manažment, správa služobných ciest, organizačný manažment atď.),

— výkazníctvo,

— nákladové účtovníctvo a

— ostatné prevádzkové činnosti, ktoré budú identifikované vo fáze detailných špecifikácií riešenia.

Úspešný uchádzač dodá CES, ktorý bude pokrývať ekonomické procesy štátu minimálne prostredníctvom navzájom integrovaných aplikačných modulov, ktoré sú uvedené v bode 2.1 Opisu predmetu zákazky a zároveň musí byť CES integrovaný minimálne na informačné systémy uvedené v bode 2.3 Opisu predmetu zákazky. Predmet zákazky sa bude realizovať vo všetkých organizáciách v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vo verejných výskumných inštitúciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 075-178374

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 20/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 20/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: