Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 269871-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios relacionados con el software

2019/S 110-269871

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 075-178374)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151742
Dirección postal: Štefanovičova
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 817 82
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Emília Ochodnická
Correo electrónico: emilia.ochodnicka@mfsr.sk
Teléfono: +421 259584007
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.finance.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

Número de referencia: MF/007355/2019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES) a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správy zapojených do CES. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi CES a uvedie ho do produktívnej prevádzky a poskytne aplikačnú podporu CES vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu uvedenom v zmluvných podmienkach a súvisiacej projektovej dokumentácii (najmä detailná špecifikácia riešenia). Úspešný uchádzač dodá CES vybudovaný na stabilnej a otvorenej platforme tak, aby po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy nebol verejný obstarávateľ obmedzovaný pri verejnom obstarávaní služieb aplikačnej podpory a údržby CES.

V rámci dodania a implementácie CES úspešný uchádzač:

— vykoná analýzu súčasného stavu a vypracovať detailnú špecifikáciu riešenia CES (ďalej ako DŠR), vrátane popisu cieľového stavu,

— vykoná implementáciu CES v súlade s detailnou špecifikáciou riešenia, vrátane dátovej integrácie, parametrizácie a konfigurácie softvéru podľa podmienok definovaných v schválenej DŠR a vykonať testovanie CES,

— udelí právo používať CES v rozsahu uvedenom ďalej v zmluvných podmienkach,

— zrealizuje migráciu organizácií, ktoré majú byť zapojené do CES,

— zrealizuje užívateľské školenia,

— zabezpečí asistovanú prevádzku CES v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a/alebo jeho samostatnej časti,

— odovzdá CES do produktívnej prevádzky.

A to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach.

Proces implementácie CES je uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) a bude bližšie špecifikovaný v detailnej špecifikácii riešenia.

CES bude zabezpečovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory v rozsahu definovanom zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zákazky za účelom zjednotenia, štandardizácie a vytvorenia predpokladov pre optimalizáciu ekonomických a podporných procesov pre subjekty verejnej správy najmä, avšak nie výlučne, v nasledovných samostatných oblastiach:

— vedenie účtovníctva,

— bankové a pokladničné operácie,

— správa pohľadávok zmluvného účtu,

— rozpočet a finančný manažment,

— konsolidácia,

— evidencia a správa majetku (vrátane nehnuteľností),

— materiálový manažment,

— predaj služieb,

— manažment grantov a poskytnutých dotácií,

— riadenie projektov,

— verejné obstarávanie (vybrané časti),

— evidencia zmlúv,

— zverejňovanie podľa platnej legislatívy (napr. Centrálny register zmlúv),

— riadenie ľudských zdrojov (personalistika, mzdy, sociálne zabezpečenie, časový manažment, správa služobných ciest, organizačný manažment atď.),

— výkazníctvo,

— nákladové účtovníctvo a

— ostatné prevádzkové činnosti, ktoré budú identifikované vo fáze detailných špecifikácií riešenia.

Úspešný uchádzač dodá CES, ktorý bude pokrývať ekonomické procesy štátu minimálne prostredníctvom navzájom integrovaných aplikačných modulov, ktoré sú uvedené v bode 2.1 Opisu predmetu zákazky a zároveň musí byť CES integrovaný minimálne na informačné systémy uvedené v bode 2.3 Opisu predmetu zákazky. Predmet zákazky sa bude realizovať vo všetkých organizáciách v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vo verejných výskumných inštitúciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 075-178374

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 20/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 20/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: