Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 269944-2019

10/06/2019    S110

България-София: Услуги, свързани с обучение на персонала

2019/S 110-269944

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 101-244769)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Български институт по метрология
Национален регистрационен номер: 175092070
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Калоян Стаматов
Електронна поща: k.stamatov@bim.government.bg
Телефон: +359 9702769
Факс: +359 9702777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bim.government.bg
Адрес на профила на купувача: www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli-za-osiguryavane-na-logistika-kompetentnostta-na-personala-na-bim

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения във връзка с повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология

II.1.2)Основен CPV код
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Организация и провеждане на обучения по 3 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за организация и провеждане на 1 брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“, финансирана от ОПДУ,

— обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител за организация и провеждане на 1 брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини — оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“, финансирана от ОПДУ,

— обособена позиция № 3 „Избор на изпълнител за организация и провеждане на 1 брой специализирано обучение „Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“, финансирана от ОПДУ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 101-244769

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700; интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

Работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон +359 29406331

Интернет адрес: http://www3.moew.governmen..bg/

в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон +359 2/8119443

Да се чете:

Наред с основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП възложителят ще отстрани от участие всеки участник, отговарящ на основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.4 от ЗОП, а именно:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

VII.2)Друга допълнителна информация: