Servicios - 270000-2019

10/06/2019    S110

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2019/S 110-270000

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová
E-mail: beata.skanderova@minv.sk
Telefón: +421 250944571
Fax: +421 250944046
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby technickej údržby a podpory systému STAFO

Referenčné číslo: OVO1-2019/000588
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby technickej údržby a podpory systému STAFO

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213000 Osobné počítače
30213100 Prenosné počítače
30216100 Optické snímače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30231310 Ploché displeje
30232100 Tlačiarne a zapisovače
30231100 Koncové zariadenia počítačov (terminály)
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).

Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č.SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:

a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:

— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,

— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),

— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,

— Manažment konfigurácie,

— Sledovanie zmien STAFO;

b) Integračné požiadavky.

Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;

c) Prevádzkové požiadavky.

Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:0016:00 hod.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 003-002926

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: OVO1-2015/000763
Časť č.: 1.
Názov:

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
30/12/2015
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31344046
Poštová adresa: Rožňavská 24
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 249499111
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 3 200 000.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2019

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213000 Osobné počítače
30213100 Prenosné počítače
30216100 Optické snímače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30231310 Ploché displeje
30232100 Tlačiarne a zapisovače
30231100 Koncové zariadenia počítačov (terminály)
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).

Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č.SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:

a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:

— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,

— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),

— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,

— Manažment konfigurácie,

— Sledovanie zmien STAFO.

b) Integračné požiadavky.

Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;

c) Prevádzkové požiadavky.

Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:0016:00 hod.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 48
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 4 687 142.54 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31344046
Poštová adresa: Rožňavská 24
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 249499221
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Predmetom dodatku je poskytnutie doplňujúcich služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy od pôvodného dodávateľa.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Zmena zmluvy v zmysle § 18 ods.1 písm. b) zákona.

V prípade uzavretia dodatku ide o zabezpečenie doplňujúcich služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy od pôvodného dodávateľa. Zmena dodávateľa za iný subjekt nie je možná z ekonomických ani technických dôvodov, pričom existuje najmä požiadavka vzájomnej kompatibility a interoperability s existujúcimi službami podľa pôvodnej zmluvy. Zmena dodávateľa by MV SR spôsobila významné ťažkosti (možná strata garancie kvality a funkčnosti IS slúžiaceho na zabezpečenie monitorovania a aktívnej ochrany štátnej hranice a Schengenského priestoru, ako i neprimerané technické ťažkosti pri jeho prevádzke) a podstatnú duplicitu nákladov (vynaloženie neprimerane vysokých nákladov na obstaranie nového IS, pričom doposiaľ vynaložené náklady by sa stali nepoužiteľnými a zbytočne vynaloženými, čo je v rozpore so zásadou efektívneho, účelného a hospodárneho nakladania s verejnými financiami ako aj so základnými princípmi ver. obstarávania podľa § 10 zákona.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 4 687 142.54 EUR