Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Obras - 270820-2019

12/06/2019    S111

Polska-Poznań: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 111-270820

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.82.2019.MA
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb.

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000 Roboty na placu budowy
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45432110 Kładzenie podłóg
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45262522 Roboty murarskie
45324000 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100 Roboty malarskie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45321000 Izolacja cieplna
45323000 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000 Kładzenie płytek
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45443000 Roboty elewacyjne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
30200000 Urządzenia komputerowe
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
39150000 Różne meble i wyposażenie
32417000 Sieci multimedialne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32321300 Materiały audiowizualne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
79930000 Specjalne usługi projektowe
79822500 Usługi projektów graficznych
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
71314100 Usługi elektryczne
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań, Collegium Martineum.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb (dalej: Etap I).

a) W ramach etapu I przygotowana, wykonana i uruchomiona zostanie ekspozycja stała, na którą składać się będą m.in: elementy aranżacyjne i scenograficzne, meble, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny, wyposażenie biur.

b) W ramach etapu I niezbędne jest również przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz udzielenie licencji ew. sublicencji, także do materiałów źródłowych niezbędnych do przygotowania treści ekspozycji i kontentu multimedialnego.

c) Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

— rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), klatki schodowej, wytypowanych ścian działowych, wytypowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wytypowanych posadzek, okładzin, elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy, modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych,

— demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego montażu lub przeniesienia,

— prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do zachowania in situ,

— roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

a) W ramach etapu należy zaprojektować oraz dostarczyć i zamontować:

— platforma pionowej dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu głównym),

— meble: portiernia, recepcja, szatnia,

— budowa nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego z kładkami doprowadzającymi do wejść na poszczególne kondygnacje.

— rozbiórka elewacji szklanej głównej klatki schodowej i budowa nowej

b) Etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych m.in. w zakresie:

— renowacja schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych,

— renowacja i konserwacja tynków, okładzin ścian, stiuków,

— renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich,

— przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie),

— wymiana posadzek, wykładzin,

— tynkowanie ścian i stropów,

— malowanie ścian i stropów,

— montaż nowych sufitów (podwieszanych, napinanych) i okładzin ścian,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

c) Roboty instalacyjne:

— sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza,

— elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiocie zamówienia i im podobnych. na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.04.04.01-30-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz PFU.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera rozdział XI SIWZ.

Zamawiający ustala wadium w wysokości 140 000,00 PLN - sposób wniesienia określono w pkt VIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 PLN oraz

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a.a jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej lub budowlano-wykonawczej dla których dokonano zgłoszenia lub uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto

Lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.b jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez:

— wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 2 lat;

— zaprojektowanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: opracowanie scenariusza wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i architektury wnętrz, przygotowanie projektów poszczególnych nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem). Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.c jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.d jedno zamówienie polegające na wykonaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez wykonanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: wykonanie aranżacji wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem), dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.e jedno zamówienie polegające na prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto.

b) w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wymagania dotyczące tych osób (Kierownik projektu, Główny projektant, Koordynator zespołu projektowego, Projektantów w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, Kierownik budowy, Kierownik robót w branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, Kierownik prac konserwatorskich, Koordynator ds. treści (kontentu) wystawy, Specjalista ds. systemów multimedialnych, ds. oprogramowania, ds. historycznych i ds. kryptologii) Zamawiający określił szczegółowo w pkt V.1.3) b) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za koordynowanie, projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z paragrafem 28 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.f-h SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019