Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Obras - 271012-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Bydgoszcz: Planta de tratamiento de aguas residuales

2019/S 111-271012

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 084-198282)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Chemwik Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Toruńska 324A, 85-817 Bydgoszcz
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-880
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Rola-Kuklińska, Marcin Rutkowski (pracownicy Pełnomocnika Zamawiającego)
Correo electrónico: tz1@mwik.bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 525860508
Fax: +48 525860583
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.chemwik.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska - II etap.

Número de referencia: ZP-P/Rb/RZ/2019
II.1.2)Código CPV principal
45232421 Planta de tratamiento de aguas residuales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: rozbudowy, przebudowy i remontów istniejących obiektów oraz budowy nowych obiektów, urządzeń budowlanych, w modernizowanej oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324A.

Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa uPzp, w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 084-198282

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
En lugar de:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków o wielkości co najmniej 100 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), o łącznej wartości robót budowlanych (bez podatku VAT) co najmniej 8 000 000,00 PLN, realizowanych w nie więcej niż 2 zadaniach inwestycyjnych.

Léase:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu:

— budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków o wielkości co najmniej 100 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), o łącznej wartości robót budowlanych (bez podatku VAT) co najmniej 8 000 000 PLN, realizowanych w nie więcej niż dwóch zadaniach inwestycyjnych,

— co najmniej jednego zbiornika żelbetowego szczelnego lub innego obiektu kubaturowego żelbetowego szczelnego, o konstrukcji monolitycznej i o kubaturze (pojemności użytkowej) co najmniej 250 m3.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/06/2019
Léase:
Fecha: 26/06/2019
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/06/2019
Léase:
Fecha: 26/06/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales: