Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 272235-2019

12/06/2019    S111

Bulgaria-Sofía: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 111-272235

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Número de identificación fiscal: 121858220
Dirección postal: ul. „Krichim“ No. 1
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1407
País: Bulgaria
Persona de contacto: Kristiyan Velinov
Correo electrónico: kvelinov@nhif.bg
Teléfono: +359 2965-9214
Fax: +359 2965-9165
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nhif.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://www.nhif.bg/page/244
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.nhif.bg/page/1876
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Осигуряване на извънгаранционна (абонаментна) поддръжка, актуализация и развитие на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (ПИС на НЗОК)“

Número de referencia: 1786
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на извънгаранционна (абонаментна) поддръжка, актуализация и развитие на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (ПИС на НЗОК)“. В предмета на поръчката се включват 2 дейности:

1. Дейност 1 „Извънгаранционна (абонаментна) поддръжка и актуализиране на ПИС на НЗОК“. Тази дейност обхваща поддръжка, както на съществуващите модули и функционалности на системата към началото на предоставяне на услугата, така и на всички новоразработени модули и функционалности в рамките на срока за изпълнение на поръчката;

2. Дейност 2 „Развитие на ПИС на НЗОК“. Дейностите по развитие на ПИС представляват дейности, които не са включени в обхвата на Дейност 1 от настоящата поръчка. Изпълнението на Дейност 2 следва да осигури непрекъснато и адекватно адаптиране на функциите, работните процеси, процедурите, критериите и параметрите на ПИС на НЗОК към изискващите се от системата процеси, свързани с промени.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 490 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. „Кричим“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на извънгаранционна (абонаментна) поддръжка, актуализация и развитие на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (ПИС на НЗОК)“. В предмета на поръчката се включват 2 дейности:

1.1. Дейност 1 „Извънгаранционна (абонаментна) поддръжка и актуализиране на ПИС на НЗОК“. Тази дейност обхваща поддръжка, както на съществуващите модули и функционалности на системата към началото на предоставяне на услугата, така и на всички новоразработени модули и функционалности в рамките на срока за изпълнение на поръчката.

Поддръжката на ПИС на НЗОК има за цел:

— да обхване продукционната и тестовата среди на системата,

— да осигури висока достъпност на системата в режима на нейното функциониране,

— да обхване всички компоненти и услуги на ПИС на НЗОК,

— да осигури качество на поддръжката в съответствие с изискванията за ниво на поддръжка,

— да подпомогне потребителите на системата за разрешаване на критични въпроси при използването;

1.2. Дейност 2 „Развитие на ПИС на НЗОК“. Дейностите по развитие на ПИС представляват дейности, които не са включени в обхвата на Дейност 1 от настоящата поръчка. Изпълнението на Дейност 2 следва да осигури непрекъснато и адекватно адаптиране на функциите, работните процеси, процедурите, критериите и параметрите на ПИС на НЗОК към изискващите се от системата процеси, свързани с промени на законите и свързаните с тях, правилници, методики и регламентиращи документи в здравната област.

Дейностите по развитие на ПИС на НЗОК трябва:

— Да осигурят висока достъпност на системата в процеса на нейната трансформация към версия, съответстваща на променената нормативна база и други регламентирани промени,

— Да обхване всички подсистеми, модули, компоненти и услуги на ПИС на НЗОК,

— Да подпомогне потребителите на системата за използване на адаптираната версия на системата,

— Да подпомогне експертите на НЗОК в прехода към новата версия на системата,

— Да обхване експлоатационната и тестовата среди на системата.

2. Текущото състояние и функционалното описание на ПИС са подробно описани в Техническите изисквания и спецификации, Приложение № 1 към документацията на поръчката.

3. В техническите си предложения участниците следва да представят предложения за извършване на двете дейности.

4. Подробно описание на дейностите, условията и изискванията за изпълнение са посочени в техническите изисквания и спецификации, Приложение № 1 към документацията на поръчката.

5. Участниците трябва да са сертифицирани партньори на Oracle, с покрито минимум Gold ниво.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за участниците в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

За доказване изпълнението на горното изискване, към техническото предложение задължително се прилага документ, издаден от Oracle или негов официален представител за БЪЛГАРИЯ, удостоверяващ, че участникът е сертифициран партньор на Oracle, с покрито минимум Gold ниво.

Ако документът е на чужд език, се представя и в превод на български език.

6. За извършване на дейностите в обхвата на поръчката участниците следва да прилагат внедрена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентен.

За доказване на горното изискване към техническото си предложение участниците следва да представят заверено копие от валиден сертификат по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица.

7. Всички останали изисквания към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническите изисквания и спецификации, документацията на поръчка и приложенията към нея.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 490 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

* По отношение на дейност 1, участниците следва да оферират цени в рамките на посочената прогнозна стойност. Участник, в чиято оферта е предложена цена, която надхвърля посочената прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

** По отношение на дейност 2, посочената прогнозна стойност е максимално допустимата стойност, която възложителят може да заплати за целия срок на договора.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. За удостоверяване съответствието си изискването през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да са изпълнили дейности, сходни или идентични с предмета на поръчката, участниците попълват част IV, Раздел В в ЕЕДОП, където представят информация за изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

2. За удостоверяване съответствието си с изискванията да разполагат с екип от квалифицирани специалисти, които притежават необходимия опит и професионална квалификация, участниците попълват Част IV, раздел В в ЕЕДОП, където подробно описват данните за притежаваните сертификати и професионалния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката и на изискуемия ръководен състав, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

3. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват извършване на услуги в областта на информационните технологии, участниците попълват част IV, буква „Г“ в ЕЕДОП, където представят информация относно прилагането на система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват включващ разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

4. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, като следва:

5.1. По т. 1 се представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;

5.2. По т. 2 се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;

5.3. По т. 3 се представя заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват включващ разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, предвидени в договора за създаване на обединението.

7. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили дейности по разработване, внедряване, настройка на системи в реална експлоатация и/или техническа поддръжка на работещи версии на информационни системи (web базирани приложения, информационни системи, други оперативни системи и системи за обработка на отчетни данни, вкл. администриране на база данни), с използване на средствата, с които е разработена ПИС — Oracle Database и Oracle APEX или еквивалентни, и услуги за изграждане и поддържане на информационни системи от тип web базирани приложения за обработка на отчетни данни и изграждане на електронни регистри на национално ниво, от които:

— минимум една дейност, свързана с изграждането и поддържането на информационни системи от тип web базирани приложения за обработка на отчетни данни и изграждане на електронни регистри на национално ниво — в БЪЛГАРИЯ или в държави на Европейския съюз.

*Под „национално ниво“ в случая се разбира голям обем от данни. Има се предвид участникът да има опит в изграждането и поддържането на национални регистри, обхващащи например цялото или по-голямата част от населението на БЪЛГАРИЯ или други държави от Европейския съюз,

— минимум една дейност, свързана с в разработването на интегрирани информационни системи, при които едновременно се използват технологиите, с които е разработена системата ПИС на възложителя — Oracle RDBMS, Oracle APEX или еквивалентни и администриране, верификация и подписване на електронни документи с Универсален електронен подпис.

Съответствието с горните изисквания може да се докаже с изпълнение на 1 или повече от една дейности.

2. За качественото изпълнение на обществената поръчка участниците трябва да разполагат с екип от квалифицирани специалисти, които притежават необходимия опит и професионална квалификация.

Екипът за изпълнение на проекта трябва да се състои от ръководител екип и минимум 5 (пет) специалиста:

2.1. Ръководителят на екипа следва да притежаващ сертификат PMP — или еквивалентен, за управление на проекти и владеене на международно призната методология;

2.2. Предложените минимум 5 (пет) специалиста следва да притежават опит в използваните технологии — Oracle RDBMS и Oracle APEX, като екипът следва да отговаря на поставените по-долу изисквания:

— минимум 4 (четирима) специалисти от екипа да притежават сертификати от Oracle (OCА, OCP, OCM) или еквивалентни,

— минимум 3 (трима) специалисти по Oracle APEX, които да имат опит като разработчик минимум 3 г., свързан с разработване и внедряване на информационни системи с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка,

— минимум 1 (един) специалист по DBA, който да има опит минимум 3 г., свързан с администрирането на Oracle Database под UNIX и Linux и да притежава сертификат за преминато обучение по администриране на Oracle БД или еквивалентен,

— минимум 1 (един) специалист да притежава сертификат в категорията Oracle (Sun) Java SE Certifications или еквивалентен.

Всеки един от предложените специалисти може да отговаря на едно или няколко от горните изисквания. Участниците могат да предложат и повече от минимално изискуемия брой специалисти.

* Когато участник ползва ключов експерт от трето лице, експертът следва да декларира своята наличност и ангажираност за времето на изпълнение на поръчката, като попълва декларация.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват включващ разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката — гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК — БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD.

................

Продължава в поле VI.3 „Допълнителна информация“.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Продължение от раздел III.2.2):

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договорa.

1.1. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.2. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.3. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

1.4. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

2. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Всички останали изисквания и условия са посочени в документацията на обществената поръчка и приложенията към нея.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019